КОНТАКТИ
Адреса: вул.Малиновського, 1
м.Лисичанськ, Луганська обл., 93100

тел.: +380660073648

e-mail: lisichanskygol@ukr.net
okidlu@i.ua


Анонси новин:

 22.02.2022
Як повідомляє Міністерство енергетики України, у лютому 2022 року в Україні зменшилось споживання вугілля детальніше...
 18.02.2022
Стан виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за січень 2022 року детальніше...
 18.02.2022
Нарада в Міненерго по врегулюванню розбіжностей щодо внесення змін до Гірничого закону України детальніше...
 18.02.2022
Онлайн зустріч в Міненрго: шахтарські питання мають бути невідкладно вирішені детальніше...
 08.02.2022
Про створення Оперативного штабу спротиву щодо перешкоджання законній діяльності профспілок детальніше...
 08.02.2022
Засідання Урядового комітету детальніше...
 27.01.2022
Міненерго інформує про основні засади проекту Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України детальніше...

ДПІ в Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України


Проход по ссылкам навигации

Регулярна інформація за 1 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2013

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор ПАТ"Лисичанськвугiлля"       Ковшарь Валерій Вікторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2013
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 р.
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Організаційно-правова форма емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32359108
Місцезнаходження емітента
93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1
Міжміський код, телефон та факс емітента
0645196047 45787
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)
Регулярна інформація за 1 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2013

Зміст


1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) -
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент -
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
в) інформація про собівартість реалізованої продукції -
8. Квартальна фінансова звітність емітента -
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) -
11. Примітки 1. По п. 3 "Інформація про облігації емітента: процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації" - Товариством не випускались. 2. По п. 4 Похідних цінних паперів емітента немає. 3. По п. 5 "Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент" - особи у Товаристиві відсутні. 4. По п.6 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративного секретаря немає. 5. По п.8 Фінансової звітності емітента, яка складена за положеннями бухгалтерського обліку немає. 6. По п.10 "Змісту" - інформація відсутня тому, що не випускалися цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості..
Регулярна інформація за 1 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2013

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію випискаЕДР АВ№327083
Дата державної реєстрації 21.04.2004
Місцезнаходження м.Лисичанськ, вул.Малиновського,1
Статутний капітал (грн.) 385068000
Чисельність працівників (чол.) 5636
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 05.10 [2010]Добування кам'яного вугілля 46.71 [2010]Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 33.12 [2010]Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового призначення
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi
Посадові особи емітента Генеральний директор ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ковшарь Валерій Вікторович Головний бухгалтер ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ступченко Людмила Василівна
Засновники емітента Мiнiстерство вугiльної промисловостi України.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не брало участi в створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.
Регулярна інформація за 1 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2013

Основні відомості про випущені акції


Дата реєстрації випуску акцій 10.08.2005
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 365/1/05
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 1540272000
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Документарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 1540272000
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Регулярна інформація за 1 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2013

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


За I квартал 2013 року видобуток вугілля ПАТ "Лисичанськвугiлля" складає 122,9 тис.тон при планi 162 тис.тон, план виконано на 75,8%. В порiвняннi з минулим роком на 75,4%. За звiтний перiод вироблено товарної продукцiї на 25498,4 тис.грн, що складає 31,3 % до плану (49502 тис.грн.). В порiвняннi з минулим роком виробництво товарної продукцiї знижено на 20544 тис.грн. Виручка від реалізації продукції за I квартал 2013 року складає 22346 тис.грн, собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 7813 тис.грн, прибуток вiд реалiзацiї продукцiїї склав 14533 тис.грн, адмiнiстративнi витрати складають 5830 тис.грн, комерційні витрати - 1687 тис. грн, iншi операцiйнi витрати 18077 тис.грн, iншi операцiйнi доходи 3111тис.грн, збиток отриманий вiд операцiйної дiяльностi склав 7950 тис.грн, інші сукупні доходи - 134153 тис.грн, фiнансовий результат вiд звичаної дiяльностi до оподаткування - збиток у сумi 7950 тис.грн, дохід з податку на прибуток 48173 тис.грн, сукупний дохід складає 174376 тис.грн. Аналіз проведенних витрат в розрізі елементів за I квартал 2013 року (в питомій вазі до загальних) складає : матеріальні витрати -18 % , зарабітна плата - 44% , соціальні нарахування - 18%, інші витрати – 20% . В структурі витрат найбільшу питому вагу займає заробітна плата.
Регулярна інформація за 1 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2013

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Видобуток вугілля, реалізація готової вугільної продукції 122,9(тис.тн.) 42838 100 38,9 (тис.тн.) 22346 100

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Регулярна інформація за 1 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2013

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матеріальні витрати 18
2 Витрати на оплату праці 44
3 Відрахування на соціальні заходи 18
4 Інші витрати 20

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.

Регулярна інформація за 1 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2013

Квартальна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
Територія за КОАТУУ 4410000000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД 05.10
Середня кількість працівників 5636
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Малиновського,1, м.Лисичанськ, 93100
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1472 1476 0
первісна вартість 1001 1904 1910 0
накопичена амортизація 1002 432 434 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 604038 1046962 0
первісна вартість 1011 1138786 1461743 0
знос 1012 534748 414781 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 605510 1048438 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 257449 293175 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4722 140454 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

326498

26602

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4843 38512 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 593512 498743 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1199022 1547181 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 385068 385068 0
Капітал у дооцінках 1405 113495 113495 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -837886 -568942 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -339323 -70379 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 107488 2510 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 463099 630952 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 243492 247515 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 251369 246939 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1065448 1127916 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 288 288 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 85459 85469 0
за товари, роботи, послуги 1615 79578 81534 0
за розрахунками з бюджетом 1620 51298 44558 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 8314 2205 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 28862 35031 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 25898 24801 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 201514 217963 0
Усього за розділом IІІ 1695 472897 489644 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1199022 1547181 0

Примітки 1.Розкриття інформації за активами 1.1. Нематеріальні активи та їх амортизація У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів нематеріальних активів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 38 «Нематеріальні активи», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Первісна вартість нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.03.13р. складає 1 910 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 31.03.13р. накопичена амортизація нематеріальних активів складає 434 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.03.13р. складає 1 476 тис. грн. 1.2. Основні засоби та їх знос Товариство використовує власні основні засоби, одиницею обліку основних засобів був окремий об’єкт. У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів основних засобів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 16 «Основні засоби», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). До збитків Товариство відносить оцінену суму витрат на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, яка була розрахована відповідно до МСБО 37 за 1 квартал 2013 року та складає 42 339 тис. грн. Амортизація основних засобів здійснювалась із застосуванням прямолінійного та виробничого методів. Станом на 31.03.13р. залишкова вартість основних засобів складає – 1 046 962тис. грн. 1.3. Капітальні інвестиції Вартість капітальних інвестицій у фінансових звітах враховується у складі основних засобів. Станом на 31.03.13р. вартість капітальних інвестицій складає 444 177 тис. грн. 1.4. Запаси У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до IAS 2 «Запаси». Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Станом на 31.03.13р. вартість запасів складає 293 175 тис.грн. 1.5. Кошти і розрахунки Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.03.13р. складає 38 512 тис. грн. 1.6. Дебіторська заборгованість У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю та станом на 31.03.13р. складає 140 454 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.03.13р. складає 26 602 тис.грн. 2.Розкриття інформації за зобов’язаннями 2.1. Забезпечення і резерви, довгострокові зобов'язання У фінансовій звітності інформація про довгострокові зобов’язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 31.03.13р. забезпечення виплат персоналу складають 24 801 тис. грн. Станом на 31.03.13р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання на суму – 1127916 тис. грн., зокрема: - довгострокові кредити банків – 630 952 тис. грн.;(банк розвитку КНР) - інші довгострокові зобов’язання (реструктуризована заборгованість перебюджетом) -246 939 тис.грн. - реструктуризована заборгованість перед ДП «Вугілля України»106 529 тис. грн. та реструктуризована заборгованість до бюджету-140986 тис.грн. Усього – 247 515тис. грн.; - відстрочені податкові зобов’язання – 2 510 тис.грн. У фінансових звітах інформація про відстрочені податкові активи відображалась відповідно до IAS 12 «Податки на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань вівся за видами зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця. 2.2. Кредиторська заборгованість У фінансових звітах Товариства інформація про поточну кредиторську заборгованість представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 31.03.13р. Товариство мало заборгованість з короткострокових банківських кредитів у сумі 288 тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.03.13р. складає 81 534 тис. грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками станом на 31.03.13р. складає з одержаних авансів в сумі 35 031 тис.грн., та з бюджетом (з податку на прибуток) в сумі 44 558тис.грн. Інші поточні зобов’язання з розрахунків з іншими кредиторами складають - 217 963 тис.грн. Статутний фонд Товариства створений згідно с Законом “Про господарські товариства” №1576-ХІІ від 19.09.91р. (із змінами та доповненнями) та станом на 31.03.13р. складає 385 068 000 гривень, який поділено на 1 540 272 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. (25 копійок) кожна. За 1 квартал 2013 року розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Державний пакет простих акцій ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, у розмірі 100% статутного капіталу, акції не сплачені. У фінансових звітах Товариства інформація про власний капітал представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Резерв дооцінки станом на 31.03.13р. становить 113 495 тис. грн. та складається із суми дооцінки необоротних активів. Непокритий збиток станом на 31.03.13р. складає 568 942тис. грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013-04-01 00:00:00
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 31.03.2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 22346 23133
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 7813 8683
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 14533 14450
Валовий: збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3111 2810
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 5830 5270
Витрати на збут 2150 1687 2003
Інші операційні витрати 2180 18077 17815
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 7950 7828
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 0 0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 7950 7828
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 48173 125277
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 40223 117449
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 0 0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 134153 -163464
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 134153 -163464
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 134153 -163464
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 174376 -46015
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 12166 15041
Витрати на оплату праці 2505 29606 36600
Відрахування на соціальні заходи 2510 12370 15292
Амортизація 2515 5070 6267
Інші операційні витрати 2520 8382 10362
Разом 2550 67594 83562
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1540272000 1540272000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1540272000 1540272000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.26 0.08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.26 0.08
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки 1. Інформація щодо обсягу чистого прибутку Облік доходів У фінансових звітах інформація про доходи представлена з урахування IAS 18 «Дохід» та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу. Визнані доходи класифікувалися в бухгалтерському обліку за такими групами та складають станом на 31.03.2013року: ? дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіпослуг) 22 346 тис.грн.; ? інші операційні доходи – 3 111 тис.грн.; ? інші сукупні доходи – 134 153 тис.грн.; Облік витрат У фінансових звітах інформація про витрати діяльності Товариства представлені з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Адміністративні витрати за I квартал 2013 року складають - 5 830 тис.грн. Інші операційні витрати за I квартал 2013 року складають - 18 077 тис.грн. Комерційні витрати – 1 687 тис.грн. Збиток до оподаткування за I квартал 2013 року складає - 7 950 тис.грн. Облік податку на прибуток У фінансових звітах інформація про податок на прибуток представлена з урахування IAS 12 «Податки на прибуток» та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності за 1 квартал 2013 року складає 48 173 тис. грн. Чистий фінансовий результат за I квартал 2013 року складає прибуток 40 223 тис. грн. Сукупний дохід за I квартал 2013 року складає 174 376 тис. грн. 2. Інформація щодо грошових коштів У фінансових звітах інформація про рух грошових коштів представлена з урахуванням МСФЗ ( IAS) 07 « Звіт про рух грошових коштів». У «Звіті про рух грошових коштів» розкрита інформація про потоки грошових коштів за I квартал 2013року з розподілом на потоки від операційної, та фінансової діяльності. Грошові кошти від реалізації вугільної продукції та послуг за I квартал 2013року складають 21 306 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року отримано грошових коштів менше на 8 629 тис.грн. Одержано цільове фінансування за I квартал 2013року у сумі 129 621тис.грн, що на 38654 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Інші надходження за I квартал 2013року складають 2 177 тис.грн. Витрачено грошових коштів на оплату товарів(робіт,послуг) за I квартал 2013року 21 921тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року витрачено на оплату товарів(робіт,послуг) більше на 9 950 тис.грн. На оплату працівникам витрачено грошових коштів за I квартал 2013року 84 268 тис.грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року витрачено грошових коштів більше на 13 153 тис.грн. Оплачені відрахування на соціальні заходи у сумі 40 268 тис.грн., що на 5 783 тис.грн. , більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Оплачені зобов’язання з податку на прибуток за I квартал 2013року 1 767 тис грн., Чистий рух грошових коштів за I квартал 2013року від операційної діяльності складає 6 307 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 5 719 тис.грн. У результаті інвестиційної діяльності отримано за I квартал 2013року кредит КНР у сумі 167 853 тис.грн. .Витрачено за I квартал 2013року на сплату стаціонарного обладнання у сумі 433 тис.грн. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за I квартал 2013року складає 27 917 тис.грн. Залишок коштів станом на 31.03.2013 року становить 38 512 тис. грн. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 36 929 тис.грн. 4. Інформація про власний капітал Зареєстрований капітал станом на 31.02013 року становить - 385 068 тис.грн. Станом на 01.01.2013 року у бухгалтерському обліку були проведені виправлення помилок у сумі 94 568тис. грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
  количество посещений: 830375
( из них сегодня: 37 )
IVCDESIGN IVC_Design 2011