КОНТАКТИ
Адреса: вул.Малиновського, 1
м.Лисичанськ, Луганська обл., 93100

тел.: +380660073648

e-mail: lisichanskygol@ukr.net
okidlu@i.ua


Анонси новин:

 22.02.2022
Як повідомляє Міністерство енергетики України, у лютому 2022 року в Україні зменшилось споживання вугілля детальніше...
 18.02.2022
Стан виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за січень 2022 року детальніше...
 18.02.2022
Нарада в Міненерго по врегулюванню розбіжностей щодо внесення змін до Гірничого закону України детальніше...
 18.02.2022
Онлайн зустріч в Міненрго: шахтарські питання мають бути невідкладно вирішені детальніше...
 08.02.2022
Про створення Оперативного штабу спротиву щодо перешкоджання законній діяльності профспілок детальніше...
 08.02.2022
Засідання Урядового комітету детальніше...
 27.01.2022
Міненерго інформує про основні засади проекту Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України детальніше...

ДПІ в Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України


Проход по ссылкам навигации
Регулярна інформація за 2012 рік 2 квартал
Назва: Публічне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля"
ЄДРПОУ: 32359108
Рік: 2012
Квартал: 2

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. генерального директора ПАТ "Лисичанськвугiлля"       Ковшарь Валерiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.07.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2012 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публічне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля"
Організаційно-правова форма емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32359108
Місцезнаходження емітента
вул.Малиновського,1, м.Лисичанськ, 93100
Міжміський код, телефон та факс емітента
0645195047 45787
Електронна поштова адреса емітента
lisichanskygol@mail.ru
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) -
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент -
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
11. Примітки 1. По п. 3 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента: процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї" - Товариством не випускались. 2. По п. 4 Похiдних цiнних паперiв емiтента немає. 3. По п. 5 "Iнформацiя про осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, послугами яких користується емiтент" - особи у Товариствi вiдсутнi. 4. По п.6 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративного секретаря немає. 5. По п.9 Промiжної фiнансової звiтностi емiтента немає. 6. По п.10 "Змiсту" - iнформацiя вiдсутня тому, що не випускалися цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi..

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію ААВ №741981
Дата державної реєстрації 06.06.2012
Місцезнаходження вул.Малиновського,1, м.Лисичанськ, 93100
Статутний капітал (грн.) 385068000
Чисельність працівників (чол.) 5609
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугiлля 51.51.0 Оптова торгiвля паливом 50.50.0 Роздрiбна торгiвля пальним
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi
Посадові особи емітента В.о. генерального директора ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ковшарь Валерiй Вiкторович Головний бухгалтер ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ступченко Людмила Василiвна
Засновники емітента Мiнiстерство вугiльної промисловостi України.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не брало участi в створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

Основні відомості про випущені акції


Дата реєстрації випуску акцій 10.08.2005
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 365/1/05
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 1540272000
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Документарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 1540272000
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


За I півріччя 2012 року ПАТ "Лисичанськвугiлля" добуло 342,4 тис.тон при планi 300 тис.тон, план виконано на 114,1%, а в порiвняннi з минулим роком на 144,9 %. За звiтний перiод вироблено товарної продукцiї на 76415 тис.грн, що складає 70,3 % до плану (608712 тис. грн.), а в порiвняннi з минулим роком виробництво товарної продукцiї збільшено на 15820 тис.грн.
Доход вiд реалiзацiї продукцiї складає 69388 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 281491 тис. грн, збиток вiд реалiзацiї продукцiїї склав 212103 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати складають 19393 тис. грн,
витрати на збут 4267 тис. грн,
iншi операцiйнi витрати 30994 тис. грн,
iншi операцiйнi доходи 209643 тис. грн,
збиток отриманий вiд операцiйної дiяльностi склав 57114 тис. грн.
Крiм того інші фінансові доходи 11358 тис. грн, фiнансовi витрати 20 тис. грн, інші витрати 89 тис. грн.
Фiнансовий результат вiд звичаної дiяльностi до оподаткування - збиток у сумi 45865 тис. грн.
Фiнансовий результат вiд звичайної діяльності - збиток у сумі 45865 тис. грн.
Чистий збиток - 45865 тис.грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Видобуток вугiлля, реалiзацiя готової вугiльної продукцiї 342 (тис.тн.) 99793,00 100.00 105,1 (тис.тн.) 68357,30 99.40

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 20
2 Витрати на оплату працi 42
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 18
4 Iншi витрати 20

Квартальна фінансова звітність емітента


Коди
Дата 2012.07.01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля" за ЄДРПОУ 32359108
Територія міста обласного підпорядкування Луганської області за КОАТУУ 4410000000
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акцiонерне товариство за КОПФГ 233
Орган державного управління Міністерство вугільної промисловості України за СПОДУ 1054
Вид економічної діяльності Добування та збагачення кам’яного вугілля за КВЕД 10.10.1
Середня кількість працівників 5609
Одиниця виміру: тис. грн.  
Адреса: вул.Малиновського,1, м.Лисичанськ, 93100


Баланс на 30.06.2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1479 1477
- первісна вартість 011 1906 1906
- накопичена амортизація 012 ( 427 ) ( 429 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 173214 168920
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 598314 589969
- первісна вартість 031 1082465 1093318
- знос 032 ( 484151 ) ( 503349 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 773007 760366
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 19067 11173
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 72519 88724
Готова продукція 130 79578 105064
Товари 140 482 531
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2781 2903
- первісна вартість 161 8335 8457
- резерв сумнівних боргів 162 ( 5554 ) ( 5554 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- з бюджетом 170 1 0
- за виданими авансами 180 718 89195
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 616 835
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 257 17867
- у т.ч. в касі 231 7 4
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 33636 33547
Усього за розділом II 260 209655 349839
III. Витрати майбутніх періодів 270 22873 21945
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 1005535 1132150

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 385068 385068
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 138541 138344
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (440418) (486283)
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 83191 37129
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 20255 17546
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 90635 87286
Усього за розділом II 430 110890 104832
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 133130
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 2618 2618
Інші довгострокові зобов’язання 470 156975 144744
Усього за розділом III 480 159593 280492
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 288 288
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 45432 40420
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 175955 192629
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 87586 94374
- з бюджетом 550 36310 24128
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 72573 121168
- з оплати праці 580 18599 21138
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 44795 46054
Усього за розділом IV 620 481538 540199
V. Доходи майбутніх періодів 630 170323 169498
Баланс 640 1005535 1132150


Примітки На пiдприємствi встановлена така облiкова полiтика: Основнi засоби та нематерiальнi активи Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв та гiрничих споруд) нараховується прямолiнiйним методом, згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". По гiрничим спорудам амортизацiя нараховується iз застосуванням виробничого методу, згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом термiну корисного використання об`єкту, що встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об`єкту активом i припиняється на перiод його реконструкцiї, модернизацiї, добудування, дообладнання та консервацiї. До малооцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться предмети з термiном корисного використання бiльш 1 року i вартiстю до 1000,00 грн. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання в розмiрi 100% їхньої вартостi. Запаси Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються i враховуються вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси". Запаси, що виготовляються власними силами пiдприємства, приходуються по їхнiй фактичній собiвартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу й iншому видобуттю, їхня оцiнка здiйснюється по методу iдентифiкованої собiвартостi. Запаси, що зiпсованi чи застарiли в балансi вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї, що визначається постiйно дiючою комiсiєю. Готова продукцiя та незавершене виробництво вiдображаються в бухгалтерському облiку i балансi по фактичнiй середньозваженій собiвартостi. Дебiторська заборгованнiсть Дебiторська заборгованнiсть визначаєтья, оцiнюється та облiковується вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованнiсть". Резерв сумнiвних боргiв створюється виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв по кожнiй статтi поточної дебiторської заборгованностi. Зобов`язання Зобов`язання визнаються, оцiнюються та облiковуються вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов`язання". Зобов`язання визнається, якщо його оцiнка може бути вiрогiдно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Нематерiальнi активи за станом на 30.06.2012р. складають 1477 тис.грн. та складаються з права користування надрами та землею. Станом на 30.06.2012 р. незавершене виробництво складає 168920 тис.грн. Готова продукцiя в сумi 105064 тис.грн. складається з залишків збагаченого вугiлля на фабриках та підлягає вiдвантаженню ДП "Вугілля України". Чиста дебiторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги складає 2903 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв створенний виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв складає 5554 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -835 тис. грн. Інші оборотні активи в сумі -33547 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються згiдно з наказом Мiнiстерства вугільної промисловості України вiд 31.01.2008 р. №48, яким затверджено перелiк матерiалiв довгострокового використання, витрати щодо яких вiдносяться на видобуток вугiлля. В бухгалтерському облiку такi матерiали враховуються на балансовому рахунку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв". Статутний капiтал складає 385068 тис.грн. i складається з 1540272000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Засновником та єдиним акцiонером компанiї є Держава. За станом на 30.06.2012р. iнший додатковий капiтал складає 138344 тис.грн. У резервний капiтал вiдрахувань протягом І півріччя 2012 року не було. Цiльове фiнансування станом на 30.06.2012 року складає 87286 тис.грн., яке складається з цільового фінансування на будівництво та технiчне переоснащення. Відстрочені податкові забов'язання згідно П(С)БО17 складають - 2618 тис.грн. Довгострокові кредити банків складають - 133130 тис.грн, інші довгострокові забов'язання 144744 тис.грн. Короткостроковi кредити банку становлять на 30.06.2012 року 288 тис.грн. Це є заборгованiсть за кредитами отриманими в банках на поповнення власних обiгових коштiв (на виплату заробiтної плати, придбання матерiалiв). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає -192629 тис.грн. Поточні забов'язання з одержаних авансів - 94374 тис.грн. Поточна заборгованість по розрахунках з бюджетом складає 24128 тис.грн., заборгованість по заробітній платі складає 21138 тис.грн., заборгованість зі страхування складає 121168 тис.грн. Iншi поточнi зобов`язання у сумi 46054 тис.грн. Станом на 30.06.2012 р. доходи майбутнiх перiодiв склали 169498 тис.грн. та складаються із залишкової вартості обладнання, придбаного за бюджетнi кошти, що будуть признанi доходами по сумах нарахованої амортизацiї.
Керівник Ковшарь Валерiй Вiкторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила ВасилiвнаЗвіт про фінансові результати за 1 півріччя 2012 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 83110 77632
Податок на додану вартість 015 ( 13722 ) ( 12837 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) 025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 69388 64795
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 281491 225655
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 212103 160860
Інші операційні доходи 060 209643 141389
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 19393 8393
Витрати на збут 080 4267 4071
Інші операційні витрати 090 30994 19851
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 57114 51786
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 11358 6795
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 20 ) ( 505 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 89 ) ( 83 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 45865 ) ( 45579 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 45865 ) ( 45579 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 ( 0 ) ( 0 )
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 45865 ) ( 45579 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 76649 47091
Витрати на оплату праці 240 158177 131273
Відрахування на соціальні заходи 250 67985 62619
Амортизація 260 23104 10555
Інші операційни витрати 270 51921 27093
Разом 280 377836 278631


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 1540272000.000 1540272000.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1540272000.000 1540272000.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається i вiдображається в облiку доходiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", тобто у момент передачi права власностi на продукцiю (товари, послуги) покупцю. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт) складається з доходу вiд реалiзацiї готової вугiльної продукцiї, шахтно- будiвельних та монтажних робiт, автопослуг, послуг зв`язку та інших послуг. Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод складають 209643 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод складають 19393 тис.грн. Витрати на збут складаються iз послуг залiзничного транспорту по вiдвантажуванню вугiльної продукцiї у сумi 4267 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати складають 30994 тис.грн. Iншi доходи складаються в основному з сум амортизації на необоротні активи отримані за рахунок бюджетного фінансування та безоплатно одержаних активів від списання необоротних активiв. Фінансові витрати складаються із відсотків нарахованих на банківські позики. Інші витрати складаються із собівартості списаннх необоротних активів та безоплатно переданних активів. Збиток від звичайної діяльності за І півріччя 2012р. склав 45865 тис.грн. Чистий збиток 45865 тис.грн.
Керівник Ковшарь Валерiй Вiкторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василiвна
  количество посещений: 830361
( из них сегодня: 23 )
IVCDESIGN IVC_Design 2011