КОНТАКТИ
Адреса: вул.Малиновського, 1
м.Лисичанськ, Луганська обл., 93100

тел.: +380660073648

e-mail: lisichanskygol@ukr.net
okidlu@i.ua


Анонси новин:

 22.02.2022
Як повідомляє Міністерство енергетики України, у лютому 2022 року в Україні зменшилось споживання вугілля детальніше...
 18.02.2022
Стан виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за січень 2022 року детальніше...
 18.02.2022
Нарада в Міненерго по врегулюванню розбіжностей щодо внесення змін до Гірничого закону України детальніше...
 18.02.2022
Онлайн зустріч в Міненрго: шахтарські питання мають бути невідкладно вирішені детальніше...
 08.02.2022
Про створення Оперативного штабу спротиву щодо перешкоджання законній діяльності профспілок детальніше...
 08.02.2022
Засідання Урядового комітету детальніше...
 27.01.2022
Міненерго інформує про основні засади проекту Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України детальніше...

ДПІ в Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України


Проход по ссылкам навигации

Регулярна інформація за 2 квартал 2013 року

Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.04.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2013

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор ПАТ"Лисичанськвугiлля"       Ковшарь Валерій Вікторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.07.2013
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 р.
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Організаційно-правова форма емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32359108
Місцезнаходження емітента
93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1
Міжміський код, телефон та факс емітента
0645196047 45787
Електронна поштова адреса емітента
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 24.07.2013
(адреса сторінки) (дата)

Зміст


1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) -
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент -
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента -
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) -
11. Примітки 1. По п. 3 "Інформація про облігації емітента: процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації" - Товариством не випускались. 2. По п. 4 Похідних цінних паперів емітента немає. 3. По п. 5 "Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент" - особи у Товаристиві відсутні. 4. По п.6 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративного секретаря немає. 5. По п.8 Фінансової звітності емітента, яка складена за положеннями бухгалтерського обліку немає. 6. По п.9 Звіт про рух грошових коштів складений за прямим методом. Звіту про рух грошових коштів за непрямим методом немає. 7. По п.10 "Змісту" - інформація відсутня тому, що не випускалися цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості..

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію випискаЕДР АВ№327083
Дата державної реєстрації 21.04.2004
Місцезнаходження м.Лисичанськ, вул.Малиновського,1
Статутний капітал (грн.) 385068000
Чисельність працівників (чол.) 5621
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 05.10 [2010]Добування кам'яного вугілля 46.71 [2010]Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 33.12 [2010]Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового призначення
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi
Посадові особи емітента Генеральний директор ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ковшарь Валерій Вікторович Головний бухгалтер ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ступченко Людмила Василівна
Засновники емітента Мiнiстерство вугiльної промисловостi України.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не брало участi в створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

Основні відомості про випущені акції


Дата реєстрації випуску акцій 10.08.2005
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 365/1/05
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 1540272000
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Документарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 1540272000
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


За I півріччя 2013 року видобуток вугілля ПАТ "Лисичанськвугiлля" складає 216,3 тис.тон при планi 342 тис.тон, план виконано на 63,2%. В порiвняннi з минулим роком на 63,17%. За звiтний перiод вироблено товарної продукцiї на 41390,3 тис.грн, що складає 38,4 % до плану (107673 тис.грн.). В порiвняннi з минулим роком виробництво товарної продукцiї знижено на 35024,7 тис.грн. Виручка від реалізації продукції за I півріччя 2013 року складає 47782 тис.грн, собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 97379 тис.грн, збиток вiд реалiзацiї продукцiїї склав 49597 тис.грн, адмiнiстративнi витрати складають 11953 тис.грн, комерційні витрати - 3043 тис. грн, iншi операцiйнi витрати 80511 тис.грн, iншi операцiйнi доходи 7396 тис.грн, збиток отриманий вiд операцiйної дiяльностi склав 137708 тис.грн, інші доходи - 14240 тис.грн, інші витрати - 70446 тис.грн фiнансовий результат вiд звичаної дiяльностi до оподаткування - збиток у сумi 193914 тис.грн, витрати з податку на прибуток 12 тис.грн, сукупний дохід складає 193926 тис.грн. Аналіз проведенних витрат в розрізі елементів за I півріччя 2013 року (в питомій вазі до загальних) складає : матеріальні витрати -17 % , заробітна плата - 43% , соціальні нарахування - 18%, інші витрати – 22% . В структурі витрат найбільшу питому вагу займає заробітна плата.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Видобуток вугілля, реалізація готової вугільної продукції 216,3(тис.тн.) 45093 100 79,1 (тис.тн.) 47782 100

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матеріальні витрати 17
2 Витрати на оплату праці 43
3 Відрахування на соціальні заходи 18
4 Інші витрати 22

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.

Квартальна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
Територія за КОАТУУ 4410000000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД 05.10
Середня кількість працівників 5621
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Малиновського,1, м.Лисичанськ, 93100
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1472 1475 0
первісна вартість 1001 1904 1911 0
накопичена амортизація 1002 432 436 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 814829 1048204 0
первісна вартість 1011 1158122 1354934 0
знос 1012 343293 306730 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 816301 1049679 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 257449 208310 0
Виробничі запаси 1101 12150 6930 0
Незавершене виробництво 1102 98142 106140 0
Готова продукція 1103 145519 94552 0
Товари 1104 1636 688 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1423 3569 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

346746

148655

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4843 49872 0
Готівка 1166 29 12 0
Рахунки в банках 1167 4814 49860 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 610461 410406 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1426762 1460085 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований капітал 1400 385068 385068 0
Капітал у дооцінках 1405 134493 134272 0
Додатковий капітал 1410 3531 3529 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -529697 -723623 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -6605 -200754 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2510 2510 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 463099 679463 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 494861 479376 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 960470 1161349 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 288 288 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 85459 92040 0
за товари, роботи, послуги 1615 79578 75527 0
за розрахунками з бюджетом 1620 51298 44080 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 8314 87 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 28862 37340 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 25898 20983 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 201514 229232 0
Усього за розділом IІІ 1695 472897 499490 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1426762 1460085 0

Примітки 1.Розкриття інформації за активами 1.1. Нематеріальні активи та їх амортизація У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів нематеріальних активів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 38 «Нематеріальні активи», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Первісна вартість нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 30.06.13р. складає 1911 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 30.06.13р. накопичена амортизація нематеріальних активів складає 436 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 30.06.13р. складає 1 475 тис. грн. 1.2. Основні засоби та їх знос Товариство використовує власні основні засоби, одиницею обліку основних засобів був окремий об’єкт. У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів основних засобів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 16 «Основні засоби», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). До збитків Товариство відносить оцінену суму витрат на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, яка була розрахована відповідно до МСБО 37 за 1 півріччя 2013 року та складає 68726 тис. грн. Амортизація основних засобів здійснювалась із застосуванням прямолінійного та виробничого методів. Станом на 30.06.13р. залишкова вартість основних засобів складає – 1048204 тис. грн. 1.3. Капітальні інвестиції Вартість капітальних інвестицій у фінансових звітах враховується у складі основних засобів. Станом на 30.06.13р. вартість капітальних інвестицій складає 432626 тис. грн. 1.4. Запаси У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до IAS 2 «Запаси». Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Станом на 30.06.13р. вартість запасів складає 208310 тис.грн. 1.5. Кошти і розрахунки Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 30.06.13р. складає 49872 тис. грн. 1.6. Дебіторська заборгованість У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю та станом на 30.06.13р. складає 3569 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 30.06.13р. складає 148655 тис.грн. 2.Розкриття інформації за зобов’язаннями 2.1. Забезпечення і резерви, довгострокові зобов'язання У фінансовій звітності інформація про довгострокові зобов’язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 30.06.13р. забезпечення виплат персоналу складають 20983 тис. грн. Станом на 30.06.13р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання на суму – 1161349 тис. грн., зокрема: - довгострокові кредити банків 679463 тис. грн.;(банк розвитку КНР) -інші довгострові зобов'язання 479376 тис. грн. - відстрочені податкові зобов’язання – 2 510 тис.грн. У фінансових звітах інформація про відстрочені податкові активи відображалась відповідно до IAS 12 «Податки на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань вівся за видами зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця. 2.2. Кредиторська заборгованість У фінансових звітах Товариства інформація про поточну кредиторську заборгованість представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 30.06.13р. Товариство мало заборгованість з короткострокових банківських кредитів у сумі 288 тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 30.06.13р. складає 92040 тис. грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками станом на 30.06.13р. складає з одержаних авансів в сумі 37340 тис.грн., та з бюджетом (з податком на прибуток) в сумі 44080 тис.грн. Інші поточні зобов’язання з розрахунків з іншими кредиторами складають - 229232 тис.грн. Статутний фонд Товариства створений згідно с Законом “Про господарські товариства” №1576-ХІІ від 19.09.91р. (із змінами та доповненнями) та станом на 30.06.13р. складає 385 068 000 гривень, який поділено на 1 540 272 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. (25 копійок) кожна. За 1 півріччя 2013 року розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Державний пакет простих акцій ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, у розмірі 100% статутного капіталу, акції не сплачені. У фінансових звітах Товариства інформація про власний капітал представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Резерв дооцінки станом на 30.06.13р. становить 134272 тис. грн. та складається із суми дооцінки необоротних активів. Додатковий капітал становить 3529 тис. грн. та складається із безкоштовно одержаних активів. Непокритий збиток станом на 30.06.13р. складає 723623 тис. грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2013 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 47782 69388
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 97379 113856
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 49597 44468
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7396 20088
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 11953 19393
Витрати на збут 2150 3043 4267
Інші операційні витрати 2180 80511 30994
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 137708 79034
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 14240 11142
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 70446 56034
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 193914 123926
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -12 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 193926 123926
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -193926 -123926
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 25057 42642
Витрати на оплату праці 2505 65164 87998
Відрахування на соціальні заходи 2510 27190 37822
Амортизація 2515 12618 12853
Інші операційні витрати 2520 19888 28886
Разом 2550 149917 210201
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1540272000 1540272000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1540272000 1540272000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.13 -0.08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.13 -0.08
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Інформація щодо обсягу чистого прибутку Облік доходів У фінансових звітах інформація про доходи представлена з урахування IAS 18 «Дохід» та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу. Визнані доходи класифікувалися в бухгалтерському обліку за такими групами та складають станом на 30.06.2013 року: ?дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 47782 тис.грн. ? інші операційні доходи 7396 тис.грн.; ?інші доходи – 14240 тис.грн.; Облік витрат У фінансових звітах інформація про витрати діяльності Товариства представлені з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Адміністративні витрати за I півріччя 2013 року складають - 11953 тис.грн. Інші операційні витрати за I півріччя 2013 року складають - 80511 тис.грн. Комерційні витрати – 3043 тис.грн. Збиток до оподаткування за I півріччя 2013 року складає - 193914 тис.грн. Облік податку на прибуток У фінансових звітах інформація про податок на прибуток представлена з урахування IAS 12 «Податки на прибуток» та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Витрати з податку на прибуток за 1 півріччя 2013 року складає 12 тис. грн. Чистий фінансовий результат за I півріччя 2013 року складає збиток 193926 тис. грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

48591

85589
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 251951 204700
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 11 11
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 59 51
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 10873 10794
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 64137 )

( 88992 )
Праці 3105 ( 169188 ) ( 155194 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 71018 ) ( 68291 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2905 ) ( 3927 )
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( 591 ) ( 37 )
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( 430 ) ( 2445 )
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( 1884 ) ( 1445 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 588 ) ( 10752 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 55 ) ( 53 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 6273 ) ( 6751 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2690 -32826
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 222864 137290
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 103676 ) ( 371 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 71469 ) ( 86483 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 47719 50436
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 22 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 22 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 45029 17610
Залишок коштів на початок року 3405 4843 257
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 49872 17867

Примітки Інформація щодо грошових коштів У фінансових звітах інформація про рух грошових коштів представлена з урахуванням МСФЗ ( IAS) 07 « Звіт про рух грошових коштів». У «Звіті про рух грошових коштів» розкрита інформація про потоки грошових коштів за I півріччя 2013 року з розподілом на потоки від операційної, та фінансової діяльності. Грошові кошти від реалізації вугільної продукції та послуг за I півріччя 2013 року складають 48591 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року отримано грошових коштів менше на 36998 тис.грн. Одержано цільове фінансування за I півріччя 2013 року у сумі 251940 тис.грн, що на 47251 тис. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Інші надходження за I півріччя 2013 року складають 10873 тис.грн. Витрачено грошових коштів на оплату товарів(робіт,послуг) за I півріччя 2013 року 64137 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року витрачено на оплату товарів (робіт,послуг) меньше на 24855 тис.грн. На оплату працівникам витрачено грошових коштів за I півріччя 2013 року 169188 тис.грн, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року витрачено грошових коштів більше на 13994 тис.грн. Оплачені відрахування на соціальні заходи у сумі 71018 тис.грн., що на 2727 тис.грн. , більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Оплачені зобов’язання з податків та зборів за I півріччя 2013 року 2905 тис грн., У результаті інвестиційної діяльності отримано за I півріччя 2013 року у сумі 222864 тис.грн. Витрачено за I півріччя 2013 року на сплату стаціонарного обладнання у сумі 103676 тис.грн. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за I півріччя 2013 року складає 47720 тис.грн. Залишок коштів станом на 30.06.2013 року становить 49872 тис. грн. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 32005 тис.грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3571
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3572
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3573
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3574
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3576
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3577
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 385068 113495 0 0 -837886 0 0 -339323
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 20998 3531 0 308189 0 0 332718
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 385068 134493 3531 0 -529697 0 0 -6605
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -193926 0 0 -193926
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -221 -2 0 0 0 0 -223
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -221 -2 0 -193926 0 0 -194149
Залишок на кінець року 4300 385068 134272 3529 0 -723623 0 0 -200754

Примітки Інформація про власний капітал Зареєстрований капітал станом 30.02013 року становить - 385 068 тис.грн. Капітал у дооцінках на 30.06.2013 р. становить 134272 тис.грн. Додатковий капітал на 30.06.2013 р. дорівнює 3529 тис.грн. Непокриті збитки на 30.06.2013 р. становлять 723623 тис.грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
  количество посещений: 830380
( из них сегодня: 42 )
IVCDESIGN IVC_Design 2011