КОНТАКТИ
Адреса: вул.Малиновського, 1
м.Лисичанськ, Луганська обл., 93100

тел.: +380660073648

e-mail: lisichanskygol@ukr.net
okidlu@i.ua


Анонси новин:

 22.02.2022
Як повідомляє Міністерство енергетики України, у лютому 2022 року в Україні зменшилось споживання вугілля детальніше...
 18.02.2022
Стан виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за січень 2022 року детальніше...
 18.02.2022
Нарада в Міненерго по врегулюванню розбіжностей щодо внесення змін до Гірничого закону України детальніше...
 18.02.2022
Онлайн зустріч в Міненрго: шахтарські питання мають бути невідкладно вирішені детальніше...
 08.02.2022
Про створення Оперативного штабу спротиву щодо перешкоджання законній діяльності профспілок детальніше...
 08.02.2022
Засідання Урядового комітету детальніше...
 27.01.2022
Міненерго інформує про основні засади проекту Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України детальніше...

ДПІ в Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України


Проход по ссылкам навигации

Регулярна інформація за 2012 рік 3 квартал
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля"
ЄДРПОУ: 32359108
Рік: 2012
Квартал: 3

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор ПАТ"Лисичанськвугiлля"       Ковшарь Валерiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.10.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року

Загальні відомості
Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля"
Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32359108
Місцезнаходження емітента
93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1
Міжміський код, телефон та факс емітента
0645196047 45787
Електронна поштова адреса емітента
 
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 2012-10-24
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) -
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент -
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) -
11. Примітки 1. По п. 3 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента: процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї" - Товариством не випускались. 2. По п. 4 Похiдних цiнних паперiв емiтента немає. 3. По п. 5 "Iнформацiя про осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, послугами яких користується емiтент" - особи у Товаристивi вiдсутнi. 4. По п.6 "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративного секретаря немає. 5. По п.9 Промiжної фiнансової звiтностi емiтента немає. 6. По п.10 "Змiсту" - iнформацiя вiдсутня тому, що не випускалися цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi..

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію ААВ №741981
Дата державної реєстрації 06.06.2012
Місцезнаходження 93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1
Статутний капітал (грн.) 385068000
Чисельність працівників (чол.) 5586
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугiлля 51.51.0 Оптова торгiвля паливом 50.50.0 Роздрiбна торгiвля пальним
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi
Посадові особи емітента Генеральний директор ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ковшарь Валерiй Вiкторович Головний бухгалтер ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ступченко Людмила Василiвна
Засновники емітента Мiнiстерство вугiльної промисловостi України.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не брало участi в створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

Основні відомості про випущені акції


Дата реєстрації випуску акцій 10.08.2005
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 365/1/05
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 1540272000
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Документарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 1540272000
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Видобуток вугiлля, реалiзацiя готової вугiльної продукцiї 510 (тис.тн.) 143866.00 100.00 190,5 (тис.тн.) 121296.70 99.40

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 20.00
2 Витрати на оплату працi 42.00
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 18.00
4 Iншi витрати 20.00

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


За 9 мiсяцiв 2012 року ПАТ "Лисичанськвугiлля" добуло 509,7 тис.тон при планi 444 тис.тон, план виконано на 114,8%, а в порiвняннi з минулим роком на 217,9 %. За звiтний перiод вироблено товарної продукцiї на 118271,7 тис.грн, що складає 74,6 % до плану (158616 тис. грн.), а в порiвняннi з минулим роком виробництво товарної продукцiї збiльшено на 31488,6 тис.грн. Доход вiд реалiзацiї продукцiї складає 122748 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 496714 тис. грн, збиток вiд реалiзацiї продукцiїї склав 373966 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати складають 24494 тис. грн, витрати на збут 6962 тис. грн, iншi операцiйнi витрати 49418 тис. грн, iншi операцiйнi доходи 313604 тис. грн, збиток отриманий вiд операцiйної дiяльностi склав 141236 тис. грн. Крiм того iншi фiнансовi доходи 17990 тис. грн, фiнансовi витрати 30 тис. грн, iншi витрати 89 тис. грн. Фiнансовий результат вiд звичаної дiяльностi до оподаткування - збиток у сумi 123365 тис. грн. Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi - збиток у сумi 123376 тис. грн. Чистий збиток - 123376 тис.грн.

Квартальна фінансова звітність емітента


Коди
Дата 01.10.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля" за ЄДРПОУ 32359108
Територія 93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1 за КОАТУУ 4410000000
Організаційно-правов форма господарювання за КОПФГ
Орган державного управління МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ за СПОДУ 1054
Вид економічної діяльності Добування та збагачення кам’яного вугілля за КВЕД 10.10.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума  
Адреса:
Середня кількість працівників


Баланс на 2012-09-30

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1479 1474
- первісна вартість 011 1906 1903
- накопичена амортизація 012 ( 427 ) ( 429 )
Незавершене капітальні інвестиції 020 173214 153236
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 598444 596583
- первісна вартість 031 1082465 1113243
- знос 032 ( 484021 ) ( 516660 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 773137 751293
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 19067 16168
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 72519 73278
Готова продукція 130 79578 82217
Товари 140 482 579
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2781 2955
- первісна вартість 161 8335 8509
- резерв сумнівних боргів 162 ( 5554 ) ( 5554 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- з бюджетом 170 1 0
- за виданими авансами 180 718 179902
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 616 899
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 257 30802
- у т.ч. в касі 231 7 12
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 33636 32295
Усього за розділом II 260 209655 419095
III. Витрати майбутніх періодів 270 22873 24578
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 1005665 1194966

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 385068 385068
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 138541 138180
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -440925 -564301
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 82684 -41053
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 20255 12503
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 90635 70987
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421
Усього за розділом II 430 110890 83490
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 279920
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 2618 2618
Інші довгострокові зобов’язання 470 156975 142286
Усього за розділом III 480 159593 424824
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 288 288
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 45432 40420
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 176431 175462
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 87586 89230
- з бюджетом 550 36310 25452
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 72573 139929
- з оплати праці 580 18599 29676
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 44826 45830
Усього за розділом IV 620 482045 546287
V. Доходи майбутніх періодів 630 170453 181418
Баланс 640 1005665 1194966


Примітки На пiдприємствi встановлена така облiкова полiтика: Основнi засоби та нематерiальнi активи Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв та гiрничих споруд) нараховується прямолiнiйним методом, згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". По гiрничим спорудам амортизацiя нараховується iз застосуванням виробничого методу, згiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом термiну корисного використання об`єкту, що встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об`єкту активом i припиняється на перiод його реконструкцiї, модернизацiї, добудування, дообладнання та консервацiї. До малооцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться предмети з термiном корисного використання бiльш 1 року i вартiстю до 2500 грн. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання в розмiрi 100% їхньої вартостi. Запаси Товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються i враховуються вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси". Запаси, що виготовляються власними силами пiдприємства, приходуються по їхнiй фактичнiй собiвартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу й iншому видобуттю, їхня оцiнка здiйснюється по методу iдентифiкованої собiвартостi. Запаси, що зiпсованi чи застарiли в балансi вiдображаються по чистiй вартостi реалiзацiї, що визначається постiйно дiючою комiсiєю. Готова продукцiя та незавершене виробництво вiдображаються в бухгалтерському облiку i балансi по фактичнiй середньозваженiй собiвартостi. Дебiторська заборгованнiсть Дебiторська заборгованнiсть визначаєтья, оцiнюється та облiковується вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованнiсть". Резерв сумнiвних боргiв створюється виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв по кожнiй статтi поточної дебiторської заборгованностi. Зобов`язання Зобов`язання визнаються, оцiнюються та облiковуються вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов`язання". Зобов`язання визнається, якщо його оцiнка може бути вiрогiдно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Нематерiальнi активи за станом на 30.09.2012 р. складають 1474 тис.грн. та складаються з права користування надрами та землею. Станом на 30.09.2012 р. незавершене виробництво складає 73278 тис.грн. Готова продукцiя в сумi 82217 тис.грн. складається з залишкiв збагаченого вугiлля на фабриках та пiдлягає вiдвантаженню ДП "Вугiлля України". Чиста дебiторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги складає 2955 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв створенний виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв складає 5554 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 899 тис. грн. Iншi оборотнi активи в сумi -32295 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв облiковуються згiдно з наказом Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 31.01.2008 р. №48, яким затверджено перелiк матерiалiв довгострокового використання, витрати щодо яких вiдносяться на видобуток вугiлля. В бухгалтерському облiку такi матерiали враховуються на балансовому рахунку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв". Статутний капiтал складає 385068 тис.грн. i складається з 1540272000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Засновником та єдиним акцiонером компанiї є Держава. За станом на 30.09.2012р. iнший додатковий капiтал складає 138180 тис.грн. У резервний капiтал вiдрахувань протягом 9 мiсяцiв 2012 року не було. Цiльове фiнансування станом на 30.09.2012 року складає 70987 тис.грн., яке складається з цiльового фiнансування на будiвництво та технiчне переоснащення. Вiдстроченi податковi забов'язання згiдно П(С)БО17 складають - 2618 тис.грн. Довгостроковi кредити банкiв складають - 279920 тис.грн, iншi довгостроковi забов'язання 142286 тис.грн. Короткостроковi кредити банку становлять на 30.09.2012 року 288 тис.грн. Це є заборгованiсть за кредитами отриманими в банках на поповнення власних обiгових коштiв (на виплату заробiтної плати, придбання матерiалiв). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає -175462 тис.грн. Поточнi забов'язання з одержаних авансiв - 89230 тис.грн. Поточна заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складає 25452 тис.грн., заборгованiсть по заробiтнiй платi складає 29676 тис.грн., заборгованiсть зi страхування складає 139929 тис.грн. Iншi поточнi зобов`язання у сумi 45830 тис.грн. Станом на 30.09.2012 р. доходи майбутнiх перiодiв склали 181418 тис.грн. та складаються iз залишкової вартостi обладнання, придбаного за бюджетнi кошти, що будуть признанi доходами по сумах нарахованої амортизацiї.
Керівник Ковшарь Валерiй Вiкторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила ВасилiвнаЗвіт про фінансові результати за 3 квартал 2012 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 147039 111825
Податок на додану вартість 015 ( 24291 ) ( 18378 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
Вільний рядок (інші сплачувані збори або податки з обороту) 025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 122748 93447
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 496714 376507
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 373966 283060
Інші операційні доходи 060 313604 221840
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 24494 12565
Витрати на збут 080 6962 6190
Інші операційні витрати 090 49418 52524
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 141236 132499
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 17990 10142
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 30 ) ( 515 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 89 ) ( 83 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 123365 ) ( 122955 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 11 ) ( 117 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 123376 ) ( 123072 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 123376 ) ( 123072 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 114721 71696
Витрати на оплату праці 240 244319 204502
Відрахування на соціальні заходи 250 105444 95748
Амортизація 260 36607 15679
Інші операційни витрати 270 79895 59244
Разом 280 580986 446869


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.000 1540272000.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.000 1540272000.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається i вiдображається в облiку доходiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", тобто у момент передачi права власностi на продукцiю (товари, послуги) покупцю. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт) складається з доходу вiд реалiзацiї готової вугiльної продукцiї, шахтно-будiвельних та монтажних робiт, автопослуг, послуг зв`язку та iнших послуг. Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод складають 313604 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод складають 24494 тис.грн. Витрати на збут складаються iз послуг залiзничного транспорту по вiдвантажуванню вугiльної продукцiї у сумi 4267 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати складають 49418 тис.грн. Iншi доходи складаються в основному з сум амортизацiї на необоротнi активи отриманi за рахунок бюджетного фiнансування та безоплатно одержаних активiв вiд списання необоротних активiв. Фiнансовi витрати складаються iз вiдсоткiв нарахованих на банкiвськi позики. Iншi витрати складаються iз собiвартостi списаннх необоротних активiв та безоплатно переданних активiв. Збиток вiд звичайної дiяльностi за 9 мiсяцiв 2012р. склав 123365 тис.грн. Чистий збиток 123376 тис.грн.
Керівник Ковшарь Валерiй Вiкторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василiвна
  количество посещений: 830372
( из них сегодня: 34 )
IVCDESIGN IVC_Design 2011