КОНТАКТИ
Адреса: вул.Малиновського, 1
м.Лисичанськ, Луганська обл., 93100

тел.: +380660073648

e-mail: lisichanskygol@ukr.net
okidlu@i.ua


Анонси новин:

 22.02.2022
Як повідомляє Міністерство енергетики України, у лютому 2022 року в Україні зменшилось споживання вугілля детальніше...
 18.02.2022
Стан виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за січень 2022 року детальніше...
 18.02.2022
Нарада в Міненерго по врегулюванню розбіжностей щодо внесення змін до Гірничого закону України детальніше...
 18.02.2022
Онлайн зустріч в Міненрго: шахтарські питання мають бути невідкладно вирішені детальніше...
 08.02.2022
Про створення Оперативного штабу спротиву щодо перешкоджання законній діяльності профспілок детальніше...
 08.02.2022
Засідання Урядового комітету детальніше...
 27.01.2022
Міненерго інформує про основні засади проекту Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України детальніше...

ДПІ в Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України


Проход по ссылкам навигации

Регулярна інформація за 3 квартал 2014 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.07.2014
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2014
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 24.10.2014 11:21:11
Дата останнього розміщення 24.10.2014 11:21:11
Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Подивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукції Подивитися
Квартальна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Подивитися
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Подивитися

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
В.о. генерального директора ПАТ"Лисичанськвугiлля"       Теросипов Вячеслав Михайлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.10.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 р.
I.Загальні відомості
1.Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2.Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.Код за ЄДРПОУ
32359108
4. Місцезнаходження
93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1
5. Міжміський код, телефон та факс
0645196047 факс: 45787
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 24.10.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери емітента -
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів -
10. Інформація про заміну управителя -
11. Інформація про керуючого іпотекою -
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів -
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом -
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття -
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду -
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів -
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку -
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
19. Примітки:
По п. 3" Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних ос" - товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб. По п. 4 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" -товариство не створювало посаду корпоративного секретаря. По п. 7 "Відомості про цінні папери"- процентні, дисконтні та цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації), а також похідні цінні папери товариством не випускались. По п. 9 Конвертації цінних паперів не було. По п. 10 Заміни управителя не було. По п. 11 Керуючий іпотекою не передбачений. По п. 12 Трансформації (перетворення) іпотечних активів не було, так як іпотечних активів немає. По п. 13 Змін в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом не було. По п. 14 Випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН не було. Товариство не зареєстровано в реєстрі фінансових установ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. По п. 15 Іпотечних активів не має. По п. 16 Фінансова звітність товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. По п. 18 Цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, не випускались.

III.Основні відомості про емітента


1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) випискаЕДР АД№664449
3. Дата проведення державної реєстрації 21.04.2004
4. Територія (область) Луганська
5. Статутний капітал (грн) 385068000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 5509
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 05.10[2010]Добування кам'яного вугілля 46.71 [2010]Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 33.12 [2010]Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового призначення
10. Органи управління підприємства Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Луганську
2) МФО банку 304289
3) поточний рахунок 2600501004583
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Філія "КІБ" Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
5) МФО банку 300379
6) поточний рахунок 26006005121011

12.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Вибухові роботи 1288.12.30 30.08.2012 Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 20.12.2016
Опис Емітент не визначився з необхідністю продовжувати дію дозволу після його закінчення.
 
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури. Будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж. 181333 АЕ 23.10.2012 Державна архітектурно-будівельна інспекція України. 23.10.2017
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозвілу) буде продовжено.
 
Користування надрами 3618 29.12.2004 Державна служба геології та надр України 29.12.2018
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозвілу) буде продовжено.
 
Користування надрами 3619 29.12.2004 Державна служба геології та надр України 29.12.2018
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозвілу) буде продовжено.
 
Користування надрами 3620 29.12.2004 Державна служба геології та надр України 29.12.2018
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозвілу) буде продовжено.
 
Користування надрами 4178 28.12.2006 Державна служба геології та надр України 28.12.2023
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозвілу) буде продовжено.
 
Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом, внутрішні перевезення пасажирів автобусами 266360 АЕ 31.07.2013 Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті Не обмежено
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозвілу) необмежений.
 
Медична практика 196216 АЕ 22.01.2013 Міністерство охорони здоров'я України Не обмежено
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозвілу) необмежений
 
Видобування корисних копалин з родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ та корисних копалин АВ 390921 21.12.2009 Державна геологічна служба 19.12.2014
Опис Товариство має намір продовжити термін дії ліцензії.
 
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. 285992 АЕ 15.01.2014 Міністерство освіти і науки України 27.12.2016
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозволу) буде по продовжено
 

Інформація про посадових осіб емітента


Посада В.о. генерального директора ПАТ "Лисичанськвугілля"
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Теросипов Вячеслав Михайлович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ 765406 14.11.2000 Лисичанський МВ УМВС України в Луганській області
Рік народження** 1955
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Лисичанськвугілля" - В.о. генерального директора-голови правління
Опис Рішення про призначення прийнято Міненерговугілля України від 01.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 40-к/к. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ступченко Людмила Василівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н
Рік народження** 1964
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ " Лисичанськвугілля", головний бухгалтер
Опис Забезпечує дотримання в Товаристві встановлених єдиних методологічних вимог бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку відокремлених підрозділів Товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадовій особі у звітному періоді винагорода виплачувалась виключно у вигляді заробітної плати. Іншої винагороди не отримувала. На інших підприємствах не працює. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж роботи - 30 років. Стаж керівної роботи - 21 років. Попередні посади: бухгалтер, ст. бухгалтер, ст. економіст, бухгалтер 1 категорії, заступник головного бухгалтера.


_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32346015
Місцезнаходження 02094 м. Київ д/н м. Київ вул. Червоногвардійська, 5, оф. 202.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3187
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003
Міжміський код та телефон (044)272 5321
Факс (044)272 5321
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Укладений договір на проведення аудиторської перевірки по достовірності фінансової звітності за 2012 рік.

Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ - м. Київ вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 377 7265
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Товариство уклало договір з ПАТ "Національний депозитарій України" на обслуговування випуску акцій в бездокументарній формі існування. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію не потребує отримання ліцензії.

Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "МАГІСТР" - Луганська філія “БІГ” Товариства з обмеженою відповідальністю “НВП”Магістр”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34045290
Місцезнаходження 01013 м. Київ Оболонський м. Київ вул. Промислова, буд. 1, адм. корп. літ А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 286642
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 390 1607
Факс (044) 390 1607
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Укладений договір на обслуговування рахунків у цінних паперах акціонерів емітента. Діє на підставі копії ліцензії.

Інформація про випуски акцій емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.08.2005 365/1/05 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000178008 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1540272000 385068000 100
Опис На внутрішніх та на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснювалась, цінні папери не розміщувались. Лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Додаткова емісія не проводилась. Згідно Наказу МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ від 5 квітня 2013 року N 154 "Про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ "Лисичанськвугілля" проведена дематеріалізація випуску цінних паперів емітента.
 

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1100969 X X
у тому числі:
АКБ "Надра" 03.09.2003 169 22 05.12.2006
АППБ "Аваль" 30.03.2004 119 21 30.12.2005
"Державний банк розвитку КНР" 25.05.2012 1100681 7.05 31.12.2020
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 40420 X X
Інші зобов'язання X 1226027 X X
Усього зобов'язань X 2367416 X X
Опис: д/н

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Видобуток вугілля, реалізація готової вугільної продукції 477,0(тис.тн.) 155360 100 167,2(тис.тн.) 108295.5 98.3

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матеріальні витрати 17
2 Витрати на оплату праці 33
3 Відрахування на соціальні заходи 15
4 Інші витрати 35

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.

Квартальна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
Територія за КОАТУУ 4411800000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД 05.10
Середня кількість працівників 5509
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Малиновського,1, м.Лисичанськ, 93100, 0645196047
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1471 1476 0
первісна вартість 1001 1912 1923 0
накопичена амортизація 1002 441 447 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1256494 1192739 0
первісна вартість 1011 1565863 1562746 0
знос 1012 309369 370007 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 21745 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1257965 1215960 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 120975 155200 0
Виробничі запаси 1101 66977 45264 0
Незавершене виробництво 1102 43091 72105 0
Готова продукція 1103 10315 36398 0
Товари 1104 592 433 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 450 769 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

5522

999

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 924 16663 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 14572 508 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 14572 508 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 142443 174139 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1400408 1390099 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 385068 385068 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 135887 135621 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -899929 -1402309 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -378974 -881620 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2783 2783 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 679405 1100681 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 466193 364411 0
Довгострокові забезпечення 1520 29660 14416 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 29660 14416 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1178041 1482291 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 288 288 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 91865 153110 0
за товари, роботи, послуги 1615 145417 143457 0
за розрахунками з бюджетом 1620 16302 32918 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 635 4755 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 54852 61921 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 292617 397734 0
Усього за розділом IІІ 1695 601341 789428 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1400408 1390099 0

Примітки 1.Розкриття інформації за активами  1.1. Нематеріальні активи та їх амортизація У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів нематеріальних активів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 38 «Нематеріальні активи», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Первісна вартість нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 30.09.14 р. складає 1923 тис.грн.  Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 30.09.14 р. накопичена амортизація нематеріальних активів складає 447 тис.грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 30.09.14р. складає 1476 тис.грн. 1.2. Основні засоби та їх знос Товариство використовує власні основні засоби, одиницею обліку основних засобів був окремий об’єкт.  У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів основних засобів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 16 «Основні засоби», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS).  До  збитків Товариство відносить оцінену суму витрат на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, яка була розрахована відповідно до МСБО 37 за 9 місяців 2014 року та складає  2228 тис.грн. Амортизація основних засобів здійснювалась із застосуванням прямолінійного та виробничого методів.  Станом на 30.09.14р.  залишкова вартість основних засобів складає  – 1192739 тис.грн. 1.3. Капітальні інвестиції  Вартість капітальних інвестицій у фінансових звітах враховується у складі основних засобів. Станом на 30.09.14р. вартість капітальних інвестицій складає  405610 тис.грн. 1.4. Запаси У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до IAS 2 «Запаси». Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Станом на 30.09.14р. вартість запасів складає 155200 тис.грн.  1.5. Кошти і розрахунки Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями).  Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 30.09.14р. складає 508 тис.грн. 1.6. Дебіторська заборгованість У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю та станом на 30.09.14р. складає 769 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 30.09.14р. складає 999 тис.грн. 2.Розкриття інформації за зобов’язаннями 2.1. Забезпечення і резерви, довгострокові зобов'язання   У фінансовій звітності інформація про довгострокові зобов’язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).  Станом на  30.09.14р. забезпечення виплат персоналу складають  14416 тис.грн. Станом на 30.09.14р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання на суму – 1467875 тис.грн, зокрема: - довгострокові креди  банк1100681т.грн.(банк розвитку КНР) -інші  довгострові зобов'я364411 тис. грн. - відстрочені податкові зобов’язання 2783 тис.грн. У фінансових звітах інформація про відстрочені податкові активи відображалась відповідно до IAS 12 «Податки на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань вівся за видами зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця. 2.2. Кредиторська заборгованість У фінансових звітах Товариства інформація про поточну кредиторську заборгованість представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 30.09.14р. Товариство мало заборгованість з короткострокових банківських кредитів у сумі 288 тис.грн.  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 30.09.14р. складає 153110 тис. грн. Кредиторська заборгованість з бюджетом в сумі 32918 тис.грн. в т.ч. податок на прибуток 4755 тис.грн Інші поточні зобов’язання  з розрахунків з іншими кредиторами складають -397734 тис.грн.  Статутний фонд Товариства створений згідно с Законом “Про господарські товариства” №1576-ХІІ від 19.09.91р. (із змінами та доповненнями) та станом на 30.09.14р. складає 385 068 000 гривень, який поділено на 1 540 272 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (25 копійок) кожна. За 9 місяців 2014 р. розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Державний пакет простих акцій ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться у Міністерстві енергетики та  вугільної промисловості України, у розмірі 100% статутного капіталу, акції не сплачені. У фінансових звітах Товариства інформація про власний капітал представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Капітал у дооцінках станом на 30.09.14р. становить 135621 тис. грн. та складається із суми дооцінки необоротних активів.  Непокритий збиток станом на 30.09.14р. складає  1402309 тис. грн.
Керівник Теросипов Вячеслав Михайлович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 109432 91150
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 156233 ) ( 153737 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 ( 46801 ) ( 62587 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 43970 12553
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 18623 ) ( 17562 )
Витрати на збут 2150 ( 4708 ) ( 4566 )
Інші операційні витрати 2180 ( 495095 ) ( 99741 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 521257 ) ( 171903 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 29137 22025
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 29 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 16779 ) ( 77484 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 508928 ) ( 227362 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -18
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 508928 ) ( 227380 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 37 45
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 37 45
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 37 45
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -508891 -227335
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 120766 33207
Витрати на оплату праці 2505 240856 84733
Відрахування на соціальні заходи 2510 110526 35085
Амортизація 2515 67693 17064
Інші операційні витрати 2520 189915 26451
Разом 2550 729756 196540
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1540272000 1540272000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1540272000 1540272000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.03 -0.04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.03 -0.04
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки   Інформація щодо обсягу чистого прибутку Облік доходів У фінансових звітах інформація про доходи представлена з урахування IAS 18 «Дохід» та  інших МСФЗ (IFRS, IAS). Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу. Визнані доходи класифікувалися в бухгалтерському обліку за такими групами та складають станом на 30.09.14 року: ?дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 109432 тис.грн. ?інші операційні доходи 43970 тис.грн. ?інші доходи – 29137 тис.грн; ?фінансові витрати - 29 тис.грн; ?інші витрати - 16779 тис.грн; Облік витрат  У фінансових звітах інформація про витрати діяльності Товариства представлені з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Адміністративні витрати за 9 місяців 2014 року складають - 18623 тис.грн. Інші операційні витрати за 9 місяців 2014 року складають - 495095 тис.грн. Комерційні витрати – 4708 тис.грн. Збиток до  оподаткування за 9 місяців 2014 року складає  - 508928 тис.грн. Чистий фінансовий результат за 9 місяців 2014 року складає збиток  508928 тис.грн.
Керівник Теросипов Вячеслав Михайлович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

102281

89087
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 329742 382439
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 7 38
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 41 87
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 10056 14997
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 80499 )

( 101929 )
Праці 3105 ( 238981 ) ( 257193 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 114577 ) ( 122910 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6691 ) ( 5063 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 624 ) ( 655 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 3414 ) ( 1527 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2653 ) ( 2881 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 389 ) ( 426 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 62 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3475 ) ( 1774 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2554 -2685
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 229339
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 174 ) ( 131761 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 11242 ) ( 58345 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -11416 39233
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 243 1104
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 17175 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 337 ) ( 4524 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -94 -20595
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -14064 15953
Залишок коштів на початок року 3405 14572 4842
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 508 20795

Примітки Інформація щодо грошових коштів У фінансових звітах  інформація про рух грошових коштів представлена з урахуванням МСФЗ ( IAS) 07 « Звіт про рух грошових коштів». У «Звіті про рух грошових коштів» розкрита інформація про потоки грошових коштів за 9 місяців 2014 року з розподілом на потоки від операційної, та фінансової діяльності. Грошові кошти від реалізації вугільної продукції та послуг за 9 місяців 2014 року складають 102281 тис. грн, в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року отримано грошових коштів  більше на  13194 тис.грн. Одержано цільове фінансування за 9 місяців 2014 року у сумі 329735 тис.грн. Інші надходження за 9 місяців 2014 року складають 10056 тис.грн. Витрачено грошових коштів на оплату товарів(робіт,послуг) за  9 місяців 2014 року 80499 тис.грн. На оплату працівникам витрачено грошових коштів за 9 місяців 2014 року 238981 тис.грн, в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року  витрачено грошових коштів менше на 18212 тис.грн. Оплачені відрахування на соціальні заходи у сумі 114577 тис.грн, що на 8333 тис.грн. менше в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року.  Оплачені зобов’язання з податків та зборів за  9 місяців 2014 року 6691 тис.грн. Витрачено за 9 місяців 2014 року  на  сплату стаціонарного обладнання у сумі 174 тис.грн.    Залишок коштів станом на 30.09.2014 року становить  508 тис.грн.
Керівник Теросипов Вячеслав Михайлович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 385068 135887 0 0 -860407 0 0 -339452
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -39522 0 0 -39522
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 385068 135887 0 0 -899929 0 0 -378974
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -508928 0 0 -508928
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 37 0 0 0 0 37
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 37 0 0 0 0 37
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -266 -37 0 6548 0 0 6245
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -266 0 0 -502380 0 0 -502646
Залишок на кінець року 4300 385068 135621 0 0 -1402309 0 0 -881620

Примітки Інформація про власний капітал  Зареєстрований капітастаном н30.09.2014 року становить - 385 068 тис.грн. Капітал у дооцінках на 30.09.2014 року становить 135621 тис.грн. Непокриті збитки на 30.09.2014 року становлять 1402309 тис.грн.
Керівник Теросипов Вячеслав Михайлович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ» за період з 01 січня по 30 вересня 2014 року 1. Інформація про Товариство Публічне акціонерне товариство «Лисичанськвугілля» (далі – Товариство), засноване Державою в особі Міністерства вугільної промисловості, яке володіє ста відсотками акцій Товариства. Код за ЄДРПОУ – 32359108. Місце знаходження Товариства: 93100, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Малиновського, 1. Основними напрямками діяльності Товариства згідно статутних документів є видобування кам’яного вугілля. 2. Основа підготовки фінансової звітності Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» за період з 01 січня 2014 року по 30 вересня 2014 року, і складається з таких компонентів: • Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30 вересня 2014 року; • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2014 року; • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2014 року; • Звіт про власний капітал за 9 місяців 2014 року • Пояснювальні примітки Фінансова звітність складена в тисячах українських гривень, оскільки гривна є валютою в якій виражені операції товариства, всі значення округлені до одиниці. 2.1 Застосування стандартів МСФЗ (IAS и IFRS) З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязі, включно: - МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»; - МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»; - МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»; - МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин»; - МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; - МСФЗ 8 «Операційні сегменти»; - МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; - МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; - МСБО 2 «Запаси»; - МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»; - МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; - МСБО 10 «Події після звітного періоду»; - МСБО 11 «Будівельні контракти»; - МСБО 12 «Податок на прибуток»; - МСБО 16 «Основні засоби»; - МСБО 17 «Оренда»; - МСБО 18 «Дохід»; - МСБО 19 «Виплати працівникам»; - МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»; - МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; - МСБО 23 «Витрати на позики»; - МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; - МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення»; - МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»; - МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»; - МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах»; - МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»; - МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; - МСБО 36 «Зменшення корисності активів»; - МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; - МСБО 38 «Нематеріальні активи»; - МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»; Всі перераховані стандарти та інтерпретації містять в собі правки, які вступили в силу 01 січня 2014 року. 2.2 Нові стандарти та тлумачення, які ще не були прийняті Деякі нові стандарти, зміни до стандартів і тлумачення, які наберуть чинності після дати звітності не застосовувалися при підготовці цієї фінансової звітності. Товариство планує застосовувати їх тоді, коли вони набудуть чинності. Стандарти та інтерпретації Застосовні до річних періодів, які починаються з МСФЗ (IFRS) 7 (із змінами) «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 1 січня 2015 р. МСФЗ (IFRS) 9 (із змінами) «Фінансові інструменти» Ще не встановлено Вплив застосування даних стандартів і інтерпретацій на підготовку фінансової звітності за майбутні періоди оцінюється у теперішній час управлінським персоналом Товариства. 2.3 Основні бухгалтерські судження та оцінки При застосуванні облікової політики Товариства, було застосовано певні судження (додатково до суджень, пов’язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової звітності. Такі судження, серед іншого, включають прийнятність застосування принципу безперервності діяльності при складанні фінансової звітності. 2.4 Безперервність діяльності Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи із припущення безперервності діяльності, у відповідності до якого реалізація активів і погашення зобов’язань здійснюється в ході звичайної діяльності. Повернення активів Товариства, а також його майбутні операції, значно залежать від впливу теперішніх та майбутніх економічних умов. Керівництво Товариства вважає, що володіє достатнім доступом для фінансування для продовження операційної діяльності. Фінансова звітність Товариства не містить в собі коригування, які необхідно було б здійснити, якби Товариство не могло в подальшому здійснювати фінансово-господарську діяльність у відповідності з принципом безперервності діяльності. 2.5 Оцінка невизначеності Основні припущення щодо майбутнього та інші джерела невизначеності, притаманні застосуванню оцінок при складанні фінансової звітності, які мають значну ймовірність вагомого впливу на суми активів та зобов’язань протягом звітного року при складанні фінансової звітності не мали місця. Як було сказано в пункті «Безперервність діяльності», керівництво Товариства вважає, що володіє достатнім доступом для фінансування для продовження операційної діяльності. 3 Істотні положення облікової політики, прийняті Товариством для підготовки фінансової звітності 3.1 Перерахунок іноземної валюти Фінансова звітність Товариства подана в українських гривнях, які є функціональною валютою Товариства. Операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ, який діяв на дату здійснення господарської операції та на дату підготовки фінансової звітності. Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті перераховуються за офіційним курсом НБУ на дату звітності. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості іноземної валюти, перераховуються за курсом, який діяв на дату здійснення господарської операції. Станом на звітну дату на Товаристві були відсутні немонетарні статті, які б оцінювались в іноземній валюті за справедливою вартістю, курс якої мав бути визначеним на дату визначення справедливої вартості. 3.2 Визнання доходу та витрат Товариство отримує доход від реалізації товарів та послуг. Відповідно до МСБО 18, товари включають в себе товари, вироблені суб’єктом господарювання з метою продажу, і товари, придбані з метою перепродажу, наприклад товари, придбані роздрібним торговцем, або земля та інша нерухомість, утримувані для перепродажу. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: а) суб’єкт господарювання передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на товар; б) за суб’єктом господарювання не залишається ні подальша участь управлінського персоналу у володінні, ні ефективний контроль (розпорядження) над проданими товарами; в) суму доходу можна достовірно оцінити; г) ймовірно, що до суб’єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути достовірно оцінені. Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов’язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду. Результат операції може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: а) можливість достовірно оцінити суму доходу; б) є ймовірність надходження до суб’єкта господарювання економічних вигод, пов’язаних з операцією; в) можливість достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; г) можливість достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Товариство окремо визначає виручку від реалізації товарів та реалізації послуг. В складі інших сукупних доходів Товариства відображається різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу та амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу. Сума такої різниці переводиться зі складу резерву переоцінки активу до складу інших сукупних доходів. При вибутті активу резерв переоцінки, який відноситься до конкретного активу, який продається, переноситься до складу інших сукупних доходів. Дохід не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити; за таких обставин будь-яка, вже отримана за продаж товарів компенсація визнається як зобов’язання. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходів, пов’язаних з тією самою операцією, або подією. Товариство отримує бюджетне фінансування на капітальне будівництво та державну підтримку на собівартість. У відповідності до МСБО 20 «Облік державних грантів та розкриття інформації про державну допомогу», таке бюджетне фінансування має бути відображене двома методами: як зменшення вартості активів, на побудову яких отримано фінансування, та в складі доходу, шляхом зменшення відповідних витрат. Товариство відображає суми отриманої підтримки на собівартість шляхом зменшення суми собівартості. Бюджетне фінансування, отримане на капітальне будівництво необоротних активів обліковується у складі довгострокових зобов’язань до моменту готовності активу до використання, після чого на вартість отриманого фінансування має бути зменшено вартість активу. Одержано у звітному періоді держпідтримкі на собівартість у сумі 329 735 тис. грн Примітки: 1.Розкриття інформації за активами 1.1.Нематеріальні активи та їх амортизація Нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані й утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, у адміністративних цілях або для передачі іншим особам на умовах оренди. Об’єкти нематеріальних активів сформовані в сім груп, а саме: – право використання природних ресурсів; - право використання майна; - права на знаки для товарів та послуг; - права на об’єкти промислової власності; - авторські та сумісні з ними права; - незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи; - інші нематеріальні активи. Якщо об’єкт може бути індетифікованим, існує ймовірність надходження економічних вигід від його використання та вартість об’єкта може бути достовірно визначена. Актив є ідентифікованим, якщо він: a) може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від того, чи має Товариство намір зробити це. б) виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони бути передані або відокремлені від Товариства або ж від інших прав та зобов’язань. Активи визнаються нематеріальними лише тоді, коли a) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до Товариства; б) собівартість активу можна достовірно оцінити. Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять: • ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торгівельних та інших знижок; • будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання за призначенням. Товариство обліковує нематеріальні активи із застосуванням моделі собівартості. Всі активи мають індивідуально визначений строк корисної експлуатації. Амортизація нараховується виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатації із застосуванням прямолінійного методу. У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів нематеріальних активів, а також їх амортизацію, відображалась відповідно до IAS 38 «Нематеріальні активи», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Первісна вартість нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 30.09.14р. складає 1923 тис. грн. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 30.09.14р. накопичена амортизація нематеріальних активів складає 447 тис. грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 30.09.14р. складає 1476 тис. грн. 1.2. Основні засоби та їх знос Товариство визнає об’єктами основних засобів матеріальні об’єкти, що їх утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей та використовуватимуть, протягом більше ніж один період (звітний рік). Собівартість об’єктів основних засобів складається з: а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок; б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його до стану, придатному для експлуатації в спосіб, визначений управлінським персоналом; в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. Зобов'язання щодо витрат, обліковані відповідно до МСБО 2 чи МСБО 16, визнаються та оцінюються відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи"; г) сума відсотків за користування позиковими коштами, при створенні об’єкта основних засобів власними силами: МСБО 23 "Витрати на позики" встановлює критерії для визнання відсотків як компонента балансової вартості об'єкта основних засобів, збудованого власними силами. Товариство використовує власні основні засоби, одиницею обліку основних засобів був окремий об’єкт. У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів основних засобів, а також про їх амортизацію, відображалась відповідно до IAS 16 «Основні засоби», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Після первинного визнання за собівартістю, Товариство відображає об’єкти основних засобів за собівартістю за вирахуванням накопиченої суми амортизації та збитку від зменшення корисності. З 31.10.2003 року Товариство використовує модель переоціненої вартості об’єктів основних засобів. При такій моделі обліку, об'єкт основних засобів (справедливу вартість якого можна достовірно оцінити) обліковується за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. До таких збитків Товариство відносить оцінену суму витрат на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, яка була розрахована відповідно до МСБО 37 за 9місяців 2014 рік та складає 2228 тис. грн. Порогом суттєвості для здійснення дооцінки або зменшення корисності об’єктів обліку є величина, яка дорівнює 10% відхилення балансової вартості об’єктів необоротних активів від їхньої справедливої вартості. Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибуток або збитки, що виникають у зв’язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки за рік, у якому актив був знятий з обліку. У разі реалізації або вибуття активів, їх вартість та накопичений знос списуються з балансових рахунків, а будь-які прибутки або збитки, які виникають внаслідок їх вибуття, включаються до звіту про сукупні доходи. Залишкова вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації активів аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності коригуються. Амортизація основних засобів здійснювалась із застосуванням прямолінійного та виробничого методів. Основні засоби класифікуються за наступними групами: Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Багаторічні насадження Інші основні засоби Інші необоротні матеріальні активи До складу інших необоротних матеріальних активів Товариством відносяться необоротні активи, вартість яких не перевищує 2 500,00грн. і термін використання яких перевищує дванадцять місяців. Станом на 30.09.14р. знос основних засобів складає 370007 тис. грн., залишкова вартість – 1192739 тис. грн. Переоцінка основних засобів станом на 30.09.14р. не проводилась. 1.3. Капітальні інвестиції Вартість капітальних інвестицій у фінансових звітах враховується у складі основних засобів. Станом на 30.09.14р. вона складає 405610 тис. грн. 1.4. Запаси У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до IAS 2 «Запаси». Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Собівартість обчислюється з використанням середньозваженого методу. Станом на 30.09.14р. вартість запасів складає 155200 тис.грн. Запаси оцінюються Товариством за меншою з двох величин - вартістю придбання (виготовлення) або чистою вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за ідентифікованою вартістю. Сума вартості списання запасів визнається в якості витрат та відноситься до витрат по собівартості. 1.5. Кошти і розрахунки Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями). Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 30.09.14р. складає 508 тис. грн. 1.6. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається за вартістю, в розмірі якої очікується отримання компенсації за проданий товар та надані послуги за вирахуванням суми сумнівної заборгованості. Оцінка резерву сумнівних боргів здійснюється у випадку, коли отримання суми заборгованості у повному обсязі перестає бути ймовірним. Безнадійна заборгованість списується в періоді, коли про неї стає відомо. Створення резерву сумнівних боргів здійснюється після тестування заборгованості на ознаки сумнівності. Ознаками сумнівності заборгованості є наступні критерії: 1) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованості, або з моменту її утворення до звітної дати (якщо в договорі не зазначено термін її погашення) минуло 36 місяців; 2) З моменту, визначеного договором для погашення заборгованості, або з моменту її утворення до звітної дати пройшло 18 місяців та існують обґрунтовані сумніви в її погашенні, наприклад: - Підприємство не включено до переліку кредиторів боржника, щодо якого господарським судом прийнято постанову про визнання банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру; - Наявність рішення господарського суду про відмову в стягненні заборгованості з боржника; - Наявність підтверджених компетентними установами форс-мажорних обставин, які унеможливлюють виконання своїх зобов’язань боржником; - Інші обґрунтовані обставини. Дебіторська заборгованість, класифікована в якості не похідного фінансового активу, що не обертається на активному ринку, з фіксованими або обумовленими платежами відсутня. У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю та станом на 30.09.14р. складає 769 тис.грн. Товариство регулярно проводить оцінку дебіторської заборгованості та передплат для визначення втрати вартості даних активів. Товариство використовує судження, які грунтуються на досвіді взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу в ситуації, коли контрагент знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку, базуючись на історичних даних та об’єктивних ознаках втрати вартості активу. Станом на 30.09.2014р. резерв сумнівних боргів складає 7621 тис.грн, а саме: Виконавчий апарата ДВАТ ДХК «Лисичанськвугілля»-829 тис. грн, Управління по збуту продукції ДВАТ ДХК «Лисичанськвугілля»- 6792 тис. грн. 1.7. Авансові платежі постачальникам Аванси, надані постачальникам, відображаються за собівартістю. Зі складу авансів постачальникам вираховуються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк відшкодування згідно норм законодавства з ПДВ не настав. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 30.09.14р. складає 999 тис.грн. 2.Розкриття інформації за зобов’язаннями 2.1. Забезпечення і резерви, довгострокові зобов'язання У фінансовій звітності інформація про довгострокові зобов’язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 30.09.14р. забезпечення виплат персоналу складають 14416 тис. грн. Станом на 30.09.14р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання на суму – 1467875 тис. грн., зокрема: • довгострокові кредити банків – 1100681 тис. грн.;(банк розвитку КНР) • інші довгострокові зобов’язання 364411 тис.грн. • відстрочені податкові зобов’язання 2783тис.грн. • ПАТ «Лисичанськвугілля» має кредитні договори: - Державний банк розвитку КНР - договір б/н від 21.12.2011р. строком на 108 місяців, 7,05% річних на реалізацію пілотного проекту щодо технічного переоснащення та модернізації шахти ім. Д.Ф.Мельникова у сумі о85 000 000 доларів США. - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»-договір №11/1-31/73 від 30.03.2004р. , строком на 1 рік, 21% річних у сумі 119000 грн, - ВАТ КБ «Надра» -договір №115-2003 від 03.09.2003 строком 12 місяців, 23% річних у сумі 218000 грн. 2. Податок на прибуток 2.1.Поточний податок на прибуток У фінансових звітах інформація про відстрочені податкові активи відображалась відповідно до IAS 12 «Податок на прибуток». Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством на основі оподатковуваного доходу, відображеного Товариством у його податкових деклараціях. В 2014 році ставка податку складала 18 %. Поточні податкові зобов’язання за поточний і попередній періоди, оцінювались в сумі, що належала до сплати податковим органам на звітну дату. 2.2.Відстрочений податок на прибуток Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату складання балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові зобов’язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях, за винятком: - ситуацій, коли відстрочене податкове зобов’язання виникає від первісного визнання гудвілу, активу чи зобов’язання в господарській операції, яка не є об’єднанням компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; та - тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані підприємства, за винятком ситуацій, коли можна контролювати час сторнування тимчасової різниці й існує ймовірність, що тимчасова різниця не буде сторнована в найближчому майбутньому. Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи і невикористані податкові збитки, за винятком: - ситуацій, коли відстрочений податковий актив, пов’язаний з неоподатковуваними тимчасовими різницями від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням компаній, та під час здійснення операції не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток (податковий збиток); і - тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні й асоційовані підприємства, у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб’єкт господарювання. Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань вівся за видами зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця. 2.3. Кредиторська заборгованість Поточні зобов’язання Товариство класифікує зобов’язання як поточне, якщо: а) сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного циклу, яким для Товариства є 1 календарний рік або дванадцять місяців; б) він утримує це зобов’язання в основному з метою продажу; в) зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; г) він не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. Умови зобов’язання, які можуть, за вибором контрагента, привести до його погашення випуском інструментів власного капіталу, не впливають на класифікацію. У фінансових звітах Товариства інформація про поточну кредиторську заборгованість представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 30.09.14р. Товариство мало заборгованість з короткостроковими банківськими кредитами у сумі 288 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями станом на 30.09.2014 року складає 153110 тис.грн., а саме: заборгованість ДП «Вугілля України» у суммі 153110 тис.грн (договір реструктуризації боргу від 08.01.2013 №11/12-РБ.,з них фінансова допомога 32336 тис.грн.) Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 30.09.14р. складає 143457 тис. грн. Кредиторська заборгованість з бюджетом (з податку на прибуток) в сумі 32918 тис.грн. Інші поточні зобов’язання склалися з розрахунків з іншими кредиторами у сумі 397734 тис.грн. 2.4.Управління капіталом Товариство не має офіційно затвердженої політики управління капіталом, але управлінський персонал намагається підтримувати достатній рівень капіталу для забезпечення операційних і стратегічних потреб, а також довіри з боку учасників ринку. Протягом звітного періоду підхід Товариством до управління капіталом не змінювався. Статутний фонд Товариства створений згідно с Законом «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.91р. (із змінами та доповненнями) та станом на 30.09.14р. складає 385 068 000 гривень, який поділено на 1 540 272 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. (25 копійок) кожна. За 9 місяців 2014 року розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Державний пакет простих акцій ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться у Міністерстві вугільної промисловості України. У розмірі 100% статутного капіталу, акції не сплачені. У фінансових звітах Товариства інформація про власний капітал представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Капітал у дооцінках станом на 30.09.14р. становить 135621 тис. грн. та складається із суми дооцінки необоротних активів. Непокритий збиток станом на 30.09.14р. складає 1402309 тис. грн. 2.5. Пов’язані сторони Пов’язаними сторонами підприємства є контрагенти, які відносяться до Міністерства енергетики та вугільної промисловості : -ДП «Регіональні електричні мережі» - поставлено електроенергії за 9 місяців у сумі 61725 тис. грн, -ДП «Вугілля України» за 9 місяців було надано грошових коштів та проведено взаємозалік за залізничний тариф у сумі 116096 тис. грн. 2.6. Виплати працівникам Виплати працівникам включають: а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення,оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також не грошові пільги теперішнім працівникам (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг); б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності; в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення періоду або пізніше; г) виплати при звільненні. Товариство, не бере на себе актуарні та інвестиційні ризики, пов’язані з програмою виплат по закінченню трудової діяльності. 3.Узгодження прибутку Датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2012 року. Товариство подавало звітність за попередні звітні періоди, яка була підготовлена у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Товариство здійснило узгодження власного капіталу (нерозподіленого прибутку) на дату переходу на МСФЗ та дату кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій річній фінансовій звітності Товариства, підготовленій за НП(С)БО України. 4. Припущення при здійсненні оцінок певних статей звітності При підготовці фінансової звітності були зроблені наступні припущення, що мають вплив на статті, розмір якого не перевищує межу суттєвості. Межа суттєвості встановлена на рівні 5 відсотків до загальної валюти звіту про фінансовий стан. При розрахунку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань була застосована ставка податку на прибуток в розмірі 18 відсотків протягом року. 5. Непередбачені податкові зобов’язання Товариство здійснює більшу частину операцій в Україні і тому має відповідати вимогам податкового законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних податків та законодавство, яке часто змінюється, може застосовуватися ретроспективно, мати різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя стосовно тлумачення податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими адміністраціями, а також між Міністерством фінансів та іншими державними органами. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із законодавством мають право застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік залишається відкритим для податкових перевірок протягом трьох наступних календарних років, однак за певних обставин цей термін може бути продовжений. Ці факти створюють набагато серйозніші податкові ризики в Україні, ніж ризики, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування. Управлінський персонал вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офіційних роз’яснень та рішень судів, що податкові зобов’язання були належним чином відображені в обліку. Однак відповідні органи можуть мати інше тлумачення зазначених вище положень, і, якщо вони зможуть довести обґрунтованість своїх тлумачень, виконання їх рішень може значним чином вплинути на цю фінансову звітність. 6. Надзвичайних подій, які відбулися у звітному періоді не було 7. Пояснення впливу переходу на МСФЗ Вплив застосування МСФЗ на валюту балансу станом на 30.09.2014р. склав 64200 тис.грн. Генеральний директор В.М.Теросипов Головний бухгалтер Л.В.Ступченко Виконавець: Петишева С.А. 9-60-47 Смирнова Н.П. 9-60-25
  количество посещений: 830374
( из них сегодня: 36 )
IVCDESIGN IVC_Design 2011