КОНТАКТИ
Адреса: вул.Малиновського, 1
м.Лисичанськ, Луганська обл., 93100

тел.: +380660073648

e-mail: lisichanskygol@ukr.net
okidlu@i.ua


Анонси новин:

 22.02.2022
Як повідомляє Міністерство енергетики України, у лютому 2022 року в Україні зменшилось споживання вугілля детальніше...
 18.02.2022
Стан виробничого травматизму на державних підприємствах вугільної галузі за січень 2022 року детальніше...
 18.02.2022
Нарада в Міненерго по врегулюванню розбіжностей щодо внесення змін до Гірничого закону України детальніше...
 18.02.2022
Онлайн зустріч в Міненрго: шахтарські питання мають бути невідкладно вирішені детальніше...
 08.02.2022
Про створення Оперативного штабу спротиву щодо перешкоджання законній діяльності профспілок детальніше...
 08.02.2022
Засідання Урядового комітету детальніше...
 27.01.2022
Міненерго інформує про основні засади проекту Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України детальніше...

ДПІ в Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України


Проход по ссылкам навигации

Регулярна інформація за 4 квартал 2013 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ЄДРПОУ: 32359108
Дата першого дня звітного періоду: 01.10.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2013

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор ПАТ"Лисичанськвугiлля"       Ковшарь Валерій Вікторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.02.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2013 р.
Загальні відомості
Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Організаційно-правова форма емітента
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
32359108
Місцезнаходження емітента
93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1
Міжміський код, телефон та факс емітента
0645196047 45787
Електронна поштова адреса емітента
 
Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 19.02.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст


1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) -
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента -
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент -
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента -
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) -
11. Примітки 1. По п. 3 "Інформація про облігації емітента: процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації" - Товариством не випускались. 2. По п. 4 Похідних цінних паперів емітента немає. 3. По п. 5 "Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент" - особи у Товаристиві відсутні. 4. По п.6 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративного секретаря немає. 5. По п.8 Фінансової звітності емітента, яка складена за положеннями бухгалтерського обліку немає. 6. По п.9 Звіт про рух грошових коштів складений за прямим методом. Звіту про рух грошових коштів за непрямим методом немає. 7. По п.10 "Змісту" - інформація відсутня тому, що не випускалися цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості..

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб


Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію випискаЕДР АВ№327083
Дата державної реєстрації 21.04.2004
Місцезнаходження м.Лисичанськ, вул.Малиновського,1
Статутний капітал (грн.) 385068000
Чисельність працівників (чол.) 5608
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 05.10 [2010]Добування кам'яного вугілля 46.71 [2010]Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 33.12 [2010]Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового призначення
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi
Посадові особи емітента Генеральний директор ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ковшарь Валерій Вікторович Головний бухгалтер ПАТ "Лисичанськвугiлля" - Ступченко Людмила Василівна
Засновники емітента Мiнiстерство вугiльної промисловостi України.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не брало участi в створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.

Основні відомості про випущені акції


Дата реєстрації випуску акцій 10.08.2005
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 365/1/05
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Кількість простих іменних акцій (штук) 1540272000
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Документарні іменні
Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 1540272000
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


За 2013 рік видобуток вугілля ПАТ "Лисичанськвугiлля" складає 522,2 тис.тон при планi 700 тис.тон, план виконано на 74,6%. В порiвняннi з минулим роком на 77,9%. За звiтний перiод вироблено товарної продукцiї на 101792,6 тис.грн, що складає 48,6 % до плану (209444 тис.грн.). В порiвняннi з минулим роком виробництво товарної продукцiї знижено на 57808,2 тис.грн. Проблеми зі збутом вугільної продукції вплинули на виробництво товарної продукції. Виручка від реалізації продукції за 2013 рік складає 117012 тис.грн, собiвартiсть реалiзованої продукцiї складає 248989 тис.грн, збиток вiд реалiзацiї продукцiїї склав 131977 тис.грн, адмiнiстративнi витрати складають 24487 тис.грн, комерційні витрати складають 6083 тис.грн, iншi операцiйнi витрати складають 124619 тис.грн, iншi операцiйнi доходи складають 15804 тис.грн, збиток отриманий вiд операцiйної дiяльностi склав 271362 тис.грн, інші доходи складають 29331 тис.грн, інші витрати складають 55440 тис.грн фiнансовий результат вiд звичаної дiяльностi до оподаткування - збиток у сумi 297510 тис.грн, витрати з податку на прибуток складають 324 тис.грн, сукупний дохід складає 297834 тис.грн. Аналіз проведенних витрат в розрізі елементів за 2013 рік (в питомій вазі до загальних) складає : матеріальні витрати -14 %, заробітна плата - 55%, соціальні нарахування - 23%, інші витрати – 8%. В структурі витрат найбільшу питому вагу займає заробітна плата.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Видобуток вугілля, реалізація готової вугільної продукції 522,2(тис.тн.) 113159 100 208,9(тис.тн.) 115490.8 99.4

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матеріальні витрати 14
2 Витрати на оплату праці 55
3 Відрахування на соціальні заходи 23
4 Інші витрати 8

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.

Квартальна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
Територія за КОАТУУ 4411800000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД 05.10
Середня кількість працівників 5608
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Малиновського,1, м.Лисичанськ, 93100
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1472 1471 0
первісна вартість 1001 1904 1912 0
накопичена амортизація 1002 432 441 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 882942 1256396 0
первісна вартість 1011 1241172 1565765 0
знос 1012 358230 309369 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 884414 1257867 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 235692 163818 0
Виробничі запаси 1101 13283 42766 0
Незавершене виробництво 1102 75251 66777 0
Готова продукція 1103 145519 53683 0
Товари 1104 1639 592 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 502 450 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

346747

5522

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 921 924 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4842 14572 0
Готівка 1166 29 0 0
Рахунки в банках 1167 4813 14572 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 588704 185286 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1473118 1443153 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 385068 385068 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 136321 135887 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -552042 -860407 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -30653 -339452 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2510 2783 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 463099 679463 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 490937 469330 0
Довгострокові забезпечення 1520 25896 29660 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 25896 29660 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 982442 1181236 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 288 288 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 85444 91865 0
за товари, роботи, послуги 1615 79563 145417 0
за розрахунками з бюджетом 1620 20168 16330 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6894 658 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 28862 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 83050 54852 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 223954 292617 0
Усього за розділом IІІ 1695 521329 601369 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1473118 1443153 0

Примітки 1.Розкриття інформації за активами  1.1. Нематеріальні активи та їх амортизація У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів нематеріальних активів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 38 «Нематеріальні активи», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Первісна вартість нематеріальних активів за даними бухгалтерського обліку Товариства станом на 31.12.13р. складає 1912 тис.грн.  Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося із застосуванням прямолінійного методу. Станом на 31.12.13р. накопичена амортизація нематеріальних активів складає 441 тис.грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.13р. складає 1 471 тис.грн. 1.2. Основні засоби та їх знос Товариство використовує власні основні засоби, одиницею обліку основних засобів був окремий об’єкт.  У фінансових звітах інформація про наявність і рух об’єктів основних засобів, а також їх амортизація, відображалась відповідно до IAS 16 «Основні засоби», IAS 36 «Зменшення корисності активів», та інших МСФЗ (IFRS, IAS).  До  збитків Товариство відносить оцінену суму витрат на демонтаж та відновлення оточуючого середовища, яка була розрахована відповідно до МСБО 37 за 2013 рік та складає  53394 тис.грн. Амортизація основних засобів здійснювалась із застосуванням прямолінійного та виробничого методів.  Станом на 31.12.13р.  залишкова вартість основних засобів складає  – 1256396 тис.грн. 1.3. Капітальні інвестиції  Вартість капітальних інвестицій у фінансових звітах враховується у складі основних засобів. Станом на 31.12.13р. вартість капітальних інвестицій складає  456778 тис.грн. 1.4. Запаси У фінансових звітах інформація про наявність і рух запасів відображалась відповідно до IAS 2 «Запаси». Одиницею обліку запасів є кожне найменування товарно-матеріальних цінностей. Станом на 31.12.13р. вартість запасів складає 163818 тис.грн.  1.5. Кошти і розрахунки Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались через уповноважені банки згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Облік касових операцій здійснювався Товариством у відповідності до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 13.01.05р. за №40/10320 (із змінами та доповненнями).  Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.13р. складає 14572 тис.грн. 1.6. Дебіторська заборгованість У фінансових звітах інформація про наявність і рух дебіторської заборгованості відображалась відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: подання», IAS 36 «Зменшення корисності активів» та іншими МСФЗ. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включалася до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю та станом на 31.12.13р. складає 450 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.13р. складає 5522 тис.грн. 2.Розкриття інформації за зобов’язаннями 2.1. Забезпечення і резерви, довгострокові зобов'язання   У фінансовій звітності інформація про довгострокові зобов’язання представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS).  Станом на  31.12.13р. забезпечення виплат персоналу складають  29660 тис.грн. Станом на 31.12.13р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання на суму – 1151576 тис.грн, зокрема: - довгострокові кредити банк 679463т.грн.(банк розвитку КНР) -інші  довгострові зобов'язанн 469330 тис. грн. - відстрочені податкові зобов’язання 2783 тис.грн. У фінансових звітах інформація про відстрочені податкові активи відображалась відповідно до IAS 12 «Податки на прибуток». Аналітичний облік відстрочених податкових зобов’язань вівся за видами зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця. 2.2. Кредиторська заборгованість У фінансових звітах Товариства інформація про поточну кредиторську заборгованість представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Станом на 31.12.13р. Товариство мало заборгованість з короткострокових банківських кредитів у сумі 288 тис.грн.  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.13р. складає 145417 тис. грн. Кредиторська заборгованість з бюджетом в сумі 16330 тис.грн. в т.ч. податок на прибуток 658 тис.грн Інші поточні зобов’язання  з розрахунків з іншими кредиторами складають - 292617 тис.грн.  Статутний фонд Товариства створений згідно с Законом “Про господарські товариства” №1576-ХІІ від 19.09.91р. (із змінами та доповненнями) та станом на 31.12.13р. складає 385 068 000 гривень, який поділено на 1 540 272 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (25 копійок) кожна. За 2013 рік розмір статутного капіталу не змінювався, акції Товариства не вилучались, додаткового випуску не відбувалось. Державний пакет простих акцій ПАТ «Лисичанськвугілля» знаходиться у Міністерстві енергетики та  вугільної промисловості України, у розмірі 100% статутного капіталу, акції не сплачені. У фінансових звітах Товариства інформація про власний капітал представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Капітал у дооцінках станом на 31.12.13р. становить 135887 тис. грн. та складається із суми дооцінки необоротних активів.  Непокритий збиток станом на 31.12.13р. складає  860407 тис. грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 4 квартал 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 117012 140323
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 248989 ) ( 238867 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 0 0
Валовий: збиток 2095 ( 131977 ) ( 98544 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 15804 22837
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 24487 ) ( 31461 )
Витрати на збут 2150 ( 6083 ) ( 10475 )
Інші операційні витрати 2180 ( 124619 ) ( 82812 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 271362 ) ( 200455 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 29331 16965
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 39 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 55440 ) ( 83142 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 297510 ) ( 266632 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -324 -31
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 297834 ) ( 266663 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 80 14
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 80 14
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 80 14
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -297754 -266649
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 42939 51357
Витрати на оплату праці 2505 165226 197729
Відрахування на соціальні заходи 2510 70303 84133
Амортизація 2515 25400 30396
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 303868 363615
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1540272000 1540272000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1540272000 1540272000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -2 -1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -2 -1
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки   Інформація щодо обсягу чистого прибутку Облік доходів У фінансових звітах інформація про доходи представлена з урахування IAS 18 «Дохід» та  інших МСФЗ (IFRS, IAS). Дохід визнавався під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капіталу. Визнані доходи класифікувалися в бухгалтерському обліку за такими групами та складають станом на 31.12.13 року: ?дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 117012 тис.грн. ? інші операцій доходи 15804 т.грн; ?інші доходи – 29331 тис.грн; Облік витрат  У фінансових звітах інформація про витрати діяльності Товариства представлені з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнавались витратами звітного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо було прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображалися у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Адміністративні витрати за 2013 рік складають - 24487 тис.грн. Інші операційні витрати за 2013 рік складають - 124619 тис.грн. Комерційні витрати – 6083 тис.грн. Збиток до  оподаткування за 2013 рік складає  - 297510 тис.грн. Облік податку на прибуток  У фінансових звітах інформація про податок на прибуток представлена з урахування IAS 12 «Податки на прибуток» та інших МСФЗ (IFRS, IAS). Витрати з податку на прибуток за 2013 рік складають 324 тис.грн. Чистий фінансовий результат за 2013 рік складає збиток  297834 тис.грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

149454

179458
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 519672 450085
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 41 33
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 113 177
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 32934 9913
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 176312 )

( 217699 )
Праці 3105 ( 348386 ) ( 326794 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 166025 ) ( 158080 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8108 ) ( 11300 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1717 ) ( 63 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2220 ) ( 5730 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4171 ) ( 5507 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 311 ) ( 475 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 107 ) ( 107 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 47543 ) ( 16080 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -44619 -90902
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 14020 7750
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 159616 ) ( 53990 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 316294 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -145596 -362534
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 216364 463033
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 1262 16646
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 17317 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 364 ) ( 21658 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 199945 458021
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 9730 4585
Залишок коштів на початок року 3405 4842 257
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 14572 4842

Примітки Інформація щодо грошових коштів У фінансових звітах  інформація про рух грошових коштів представлена з урахуванням МСФЗ ( IAS) 07 « Звіт про рух грошових коштів». У «Звіті про рух грошових коштів» розкрита інформація про потоки грошових коштів за 2013 рік з розподілом на потоки від операційної, та фінансової діяльності. Грошові кошти від реалізації вугільної продукції та послуг за 2013 рік складають 149454 тис. грн, в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року отримано грошових коштів  меньше на  30004 тис.грн. Одержано цільове фінансування за 2013 рік у сумі 519672 тис.грн, що на 69587 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Інші надходження за 2013 рік складають 32934 тис.грн. Витрачено грошових коштів на оплату товарів(робіт,послуг) за  2013 рік 176312 тис.грн,  в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року витрачено на оплату товарів (робіт, послуг) меньше на 41387 тис.грн. На оплату працівникам витрачено грошових коштів за 2013 рік 348386 тис.грн, в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року  витрачено грошових коштів більше на 21687 тис.грн. Оплачені відрахування на соціальні заходи у сумі 166025 тис.грн, що на 7945 тис.грн. більше в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року.  Оплачені зобов’язання з податків та зборів за  2013 рік 8108 тис.грн. У результаті інвестиційної діяльності отримано за 2013 рік у сумі 14020 тис.грн. Витрачено за 2013 рік  на  сплату стаціонарного обладнання у сумі 159616 тис.грн.    Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 2013 рік складає 145596 тис.грн. Залишок коштів станом на 31.12.2013 року становить  14572 тис.грн. в порівнянні з  аналогічним періодом минулого року більше на 9730 тис.грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 4 квартал 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 385068 0 113495 0 -837886 0 0 -339323
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 136321 -113495 0 285844 0 0 308670
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 385068 136321 0 0 -552042 0 0 -30653
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -297834 0 0 -297834
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 80 0 0 0 0 80
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -434 -80 0 -10531 0 0 -11045
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -434 0 0 -308365 0 0 -308799
Залишок на кінець року 4300 385068 135887 0 0 -860407 0 0 -339452

Примітки Інформація про власний капітал  Зареєстрований капітал стано 31.12013 року становить - 385 068 тис.грн. Капітал у дооцінках на 31.12.2013 року становить 135887 тис.грн. Непокриті збитки на 31.12.2013 року становлять 860407 тис.грн.
Керівник Ковшарь Валерій Вікторович
Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василівна
  количество посещений: 830359
( из них сегодня: 21 )
IVCDESIGN IVC_Design 2011